Obnova, modernizace a ekologizace Teplárny v Plané nad Lužnicí

026

Od roku 2012 probíhá v teplárně v Plané nad Lužnicí řada projektů, jejichž cílem je zajistit účinnější, ekologičtější a ekonomičtější výrobu tepla a elektrické energie.

Seznam již dokončených projektů je v této záložce ve složce Realizované projekty.

Díky všem realizovaným projektům je C-Energy Planá s.r.o. schopna zajistit dlouhodobou dodávku tepla stávajícím i případným novým klientům při          

  • výrazně nižším znečištění ovzduší          
  • jasně stanovené ceně tepla v dlouhodobém horizontu


Ukončením projektů, jejichž předmětem byla kompletní výměna výrobních zařízení a rekonstrukce rozvodů tepla a  vody, ale investiční činnost společnosti neskončila. V současné době C-Energy Planá řeší otázku technické způsobilosti zdroje pro start ze tmy a provoz v ostrovním režimu. Ostrovní provoz umožňuje výrobu energií a provozování vymezené části sítě nezávisle na elektrizační soustavě České republiky. Start ze tmy umožňuje obnovu provozu zdroje, výroby energií a jejich dodávku zákazníkům po případném blackoutu. Po dokončení projektů bude C-Energy schopna v případě potřeby zásobovat oddělenou část sítě, například zákazníky připojené v lokální distribuční soustavě, nebo v budoucnu za předpokladu další spolupráce na tomto projektu se společností E.ON Distribuce, a.s. i celou táborskou aglomeraci. C-Energy Planá také zvažuje další investice do lokální distribuční soustavy a možnosti využití moderní technologie akumulace vyrobené elektřiny v bateriích.

Dále také společnost připravuje obnovu interiérů kanceláří a velína a opravu a zateplení administrativní budovy a bývalé garáže lokotraktorů, v níž  bude nově umístěna osobní vrátnice, sklad, kancelář skladníka a dílna pro plynové motory. K nové vrátnici se buduje nový vjezd přímo z Průmyslové ulice. Původní vrátnice bude stále sloužit pro vjezd nákladní dopravy do areálu.

Na realizaci některých projektů v rámci obnovy teplárny v Plané nad Lužnicí byly čerpány dotační prostředky.

Z fondů Evropské unie - Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí  byly konkrétně spolufinancovány tyto projekty:


Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí
Rekonstrukce tepelných rozvodů teplárny v Plané nad Lužnicí
Snížení prašnosti uhelného provozu teplárny v Plané nad Lužnicí

 eu-operprog