C-Energy Planá je moderní energetický zdroj, který spadá svou činností pod tzv. Integrovanou prevenci a omezování znečištění (z angl. Integrated PollutionPrevention and Control - IPPC). Jedná se o pokročilý způsob regulace vybraných průmyslových a zemědělských činností při dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku. C-Energy Planá provozuje v souladu s platným Integrovaným povolením vydaném Krajským úřadem Jihočeského kraje, odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví. Toto povolení sdružuje povinnosti a podmínky provozování s ohledem na všechny složky životního prostředí, které jsou jinak regulovány podle složkových zákonů.

Na konci roku 2015 došlo k ukončení projektu Obnovy a ekologizace teplárny. Cílem komplexní rekonstrukce bylo vybudování variabilního zdroje, který umožní souběžnou výrobu elektřiny a tepla z různých paliv, a to zemního plynu v kogeneračních jednotkách plynových motorů o výkonu 4 x 9,17 MWe, a v záložním plynovém kotli po rekonstrukci, dále tuzemského hnědého uhlí v nových roštových kotlích s prvky fluidní techniky o výkonu 2 x 32,9 MWt. Nově instalované zařízení významně zvýšilo účinnost zdroje a představuje podstatné ekologické přínosy zejména ve snížení emisí. Spaliny uhelných kotlů jsou čištěny v nové odsiřovací jednotce s technologií mokré vápencové vypírky, čištění spalin plynových motorů je zajišťováno moderní katalytickou metodou. Z hlediska celkové produkce emisí teplárny došlo k radikálnímu poklesu produkce všech emisí. Podrobný popis technologie ve zdroji C-Energy Planá je v záložce Nové technologie

 


Ochrana ovzduší
Emisní limity a další podmínky provozování pro kotel K4
Podmínky platné do 31. 12. 2019
Emisní zdroj
Látka nebo ukazatel
Emisní limit v mg/m3
Vztažné podmínky
Četnost měření
Kotel K4
Palivo: zemní plyn 
SO2
nestanoven
A
neměří se
NOx
200
A
1 x za kalendářní rok
TZL
nestanoven
A
neměří se
CO
100
A
1 x za kalendářní rok
A - koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních stavových podmínek,
s referenčním obsahem kyslíku v odpadním plynu 3 % pro plynná paliva
*v intervalu mezi měřeními ne kratším než 6 měsíců

 Podmínky platné od 1. 1. 2020

Emisní zdroj
Látka nebo ukazatel
Emisní limit v mg/m3
Vztažné podmínky
Četnost měření
Kotel K4
Palivo: zemní plyn 
SO2
nestanoven
A
neměří se
NOx
100
A
1 x za kalendářní rok
TZL
nestanoven
A
neměří se
CO
50
A
1 x za kalendářní rok
A - koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních stavových podmínek,
s referenčním obsahem kyslíku v odpadním plynu 3 % pro plynná paliva
*v intervalu mezi měřeními ne kratším než 6 měsíců

 Emisní limity a další podmínky provozování pro kotle K5 a K6

Emisní zdroj
Látka nebo ukazatel
Emisní limit v mg/m3
Vztažné podmínky
Četnost měření
Kotle K5, K6
Palivo: hnědé uhlí 
SO2
400
A
2 x za kalendářní rok
NOx
300
A
2 x za kalendářní rok
TZL
20
A
2 x za kalendářní rok
CO
250
A
         2 x za kalendářní rok
A - koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních stavových podmínek,
s referenčním obsahem kyslíku v odpadním plynu 6 % pro pevná paliva
*v intervalu mezi měřeními ne kratším než 3 měsíce

 Emisní limity a další podmínky provozování pro pístové spalovací motory PM1, PM2, PM3 a PM4

Emisní zdroj
Látka nebo ukazatel
Emisní limit v mg/m3
Vztažné podmínky
Četnost měření
Pístový spalovací motory PM1, PM2, PM3, PM4
Palivo: zemní plyn 
SO2
35
A
2 x za kalendářní rok
NOx
75
A
2 x za kalendářní rok
TZL
nestanoven
A
neměří se
CO
100
A
2 x za kalendářní rok
A - koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních stavových podmínek,
s referenčním obsahem kyslíku v odpadním plynu 15 % pro plynná paliva
*v intervalu mezi měřeními ne kratším než 3 měsíce

 

Ochrana vod

Zařízení je zásobováno pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Pro odpadní vody vypouštěné do vod  povrchových - řeky Lužnice jsou stanoveny následující emisní limity:  
Průmyslové odpadní vody s obsahem nebezpečných látek jsou vypouštěny do vod povrchových – řeky Lužnice v ř.km. 46,25 – pravý břeh, orientačně dle souřadnic x – 734 110  a  y - 1 124 799, v k.ú. Planá nad Lužnicí,  čhp.1-07-04-050. 
Maximální objem vypouštěných odpadních vod:
průměr 11,2 l/sec.    max. 25,0 l/sec.            max. 30.000  m3/měsíc                 max. 180.000 m3/rok
Druh odpadních vod vypouštěných do vod povrchových:  Průmyslové odpadní vody
Označení podle Klasifikace ekonomických činností (CZ.NACE): 35.30 – Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu.  
Ukazatel
emisní limit „p“ mg/l
maximální emisní limit „m“ mg/l
t/rok
NL
30
55
          5,0  
RAS
1 000
1 500
        90,0
C10 – C40
0,8
1,2
             0,1
Teplota
max. 36 °C
pH
6,0 – 10,0

Pro odpadní vody vypouštěné do kanalizace pro veřejnou potřebu aglomerace měst Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí jsou stanoveny smluvní parametry předávaných OV.

Nakládání s vodami je řízeno právními předpisy, což je promítnuto do provozní dokumentace. Povolení odběru povrchové vody a vypouštění odpadních vod je součástí integrovaného povolení. Smluvním partnerem pro odběr povrchové vody a vypouštění odpadních vod do vod povrchových je Povodí Vltavy závod Horní Vltava. Pro odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací je smluvním partnerem ČEVAK a.s.
 

Nakládání s odpady

V oblasti nakládání s odpady pokračují iniciativy, které kladou důraz na maximalizaci třídění a následného využití odpadů a provozně ke snižování vznikajících odpadů. Nevyužitelné odpady jsou dále předávány oprávněným osobám.

Nebezpečné odpady jsou shromažďovány v uzamykatelném objektu z ocelového plechu s betonovou podlahou s nepropustnou úpravou. Objekt je vybaven kovovými a plastovými nádobami. Nebezpečné odpady jsou odděleně shromažďovány principem dvojího obalu v kovových či plastových kontejnerech a nádobách.

Odpady vs. vedlejší energetické produkty

Při spalování uhlí vzniká popílek a škvára, tyto materiály jsou někdy označovány jako vedlejší energetické produkty (VEP). Popílek byl v minulosti certifikován jako výrobek (příměs do betonu), nyní je využíván v rámci rekultivačních projektů. S novou technologií čištění spalin mokrou vypírkou je produkován energosádrovec, který je předáván oprávněné osobě k likvidaci.

V rámci projektu „Ekologizace a obnova teplárny“ byl zdroj částečně plynofikován, došlo ke snížení tepelného příkonu uhelné části, čímž došlo k významnému snížení produkce popílku ze spalování uhlí. 

Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky

Nakládání s chemickými látkami je řízeno interní dokumentací, kde jsou promítnuty povinnosti vyplývající z platné legislativy. Pracovníci mají v místě výkonu práce k dispozici bezpečnostní listy a Pravidla nakládání pro chemické látky a přípravky, které jsou klasifikovány jako nebezpečné z hlediska lidského zdraví a životního prostředí. Dle charakteru nebezpečnosti chemických látek a přípravků jsou přidělovány pracovníkům vhodné osobní ochranné pracovní pomůcky a zajištěno pravidelné školení.

Prevence závažných havárií

C-Energy Planá se jako zodpovědný právní subjekt zabývá prevencí závažných havárií, které by mohly vzniknout v důsledku požáru, živelných pohrom či provozní neshodou. Kromě možných negativních dopadů na životní prostředí a zdraví lidí by byla při havárii ohrožena plynulá dodávka tepla a elektrické energie odběratelům těchto médií.
Pro tyto situace je zpracován „Havarijní plán pro předcházení a řešení stavu nouze pro licencovanou výrobu a rozvod elektřiny a tepla“ ve formě řízeného dokumentu. Tento dokument obsahuje popis a uspořádání soustavy zásobování teplem, vytyčuje pravomoci a povinnosti vedoucích pracovníků, popisuje příčiny a varianty příčin vzniku stavu nouze a možné reakce, postup omezení odběrů ze soustavy zásobování teplem, havarijního odstavení technologie, obnovení dodávek, způsob spojení na zaměstnance a odběratele a činnost provozního personálu a řídících pracovníků při stavech nouze.
Jedním z právních požadavků vyplývajících ze zákona o vodách je vypracování havarijního plánu pro objekty, kde je nakládáno s látkami ohrožujícími jakost vod.   Obsahuje seznam a charakteristiky používaných chemických látek, popis technologického zařízení, příčiny vzniku havárie, postup při likvidaci havárie a jejích následků, postup při hlášení havárie, spojení na zaměstnance a subjekty činné při likvidaci havárie, povinnosti a pravomoci vedoucích pracovníků.
 

 

 

Zavedení EMS a OHSAS  

C-Energy Planá zavedla již v roce 2007 systém environmentálního řízení (též systém environmentálního managementu – EMS) a systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMS).
EMS znamená systematický přístup k ochraně životního prostředí ve všech aspektech podnikání, jehož prostřednictvím podnik začleňuje péči o životní prostředí do své podnikatelské strategie i běžného provozu. EMS je nedílnou součástí systému managementu celého podniku.
Systémy EMS představují v současné době nejrozšířenější způsob, jak může organizace deklarovat, že v rámci své činnosti dbá na ochranu životního prostředí a že při produkci výrobků či poskytování služeb jsou zvažovány také jejich dopady na životní prostředí.
OHSAS 18001 je mezinárodní specifikace systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).
OHSAS 18001 je dokument pro posuzování systému BOZP. Její úlohou je pomoci organizacím s řízením ochrany zdraví a rizik při práci.
C-Energy Planá trvale usiluje o minimalizaci pracovních rizik a eliminaci pracovních úrazů svých pracovníků i pracovníků dodavatelských firem.

 

+10,5 MWe
Celkové navýšení výkonu
+84%
Účinnost výroby energií
-50%
Množství snížení emisí