Od roku 2013 probíhají v teplárně v Plané nad Lužnicí rozsáhlé investiční projekty, díky kterým se z teplárny stal vysoce moderní, účinný a ekologický podnik. 

Obnova a ekologizace teplárny v Plané nad Lužnicí

Projekt Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí spočíval v přestavbě původního zdroje na účinnější, ekologičtější a ekonomičtější jednotku.
V období srpen 2013 – říjen 2015 zde byly instalovány čtyři plynové motorgenerátory (4 x 9 MWe), 4 spalinové kotle, které využívají teplo ze spalin motorgenerátorů (4 x 4 tuny páry/hod), dva uhelné kotle s prvky fluidního spalování (každý o výkonu 40 tun páry/hod) a jednotka mokrého odsíření. Detailní popis nového zařízení je v záložce Nová technologie (odkaz). Rekonstruovaná teplárna Planá je nyní schopna zajistit dlouhodobou dodávku tepla stávajícím klientům při výrazně nižším znečištění ovzduší a jasně stanovené ceně tepla v dlouhodobém horizontu. Rekonstrukce proběhla za plného provozu bez omezení zákazníků.02 investice Díky tomuto projektu se snížila spotřeba uhlí z původních 130 tisíc tun na cca 80 tisíc tun ročně. Vedle hnědého uhlí je jako primární palivo využíván také plyn, který proudí do teplárny novou plynovou přípojkou připojenou na tranzitní plynovod společnosti Net4Gas.

 

Tento projekt byl spolufinancován z dotačních prostředků z fondů Evropské unie – Fondu soudržnosti v rámci Operačních programu Životní prostředí.

 

Rekonstrukce turbogenerátoru

Původní turbogenerátor o výkonu 46,5 MWe byl zrekonstruován tak, aby vyhověl parametrům páry z nových kotlů a zároveň, aby se zvýšila jeho účinnost. Po rekonstrukci má turbogenerátor výkon 20 MWe.

 

 

Rekonstrukce tepelných rozvodů

V letní sezoně roků 2014 a 2015 byly staré parní a kondenzátní rozvody nahrazeny potrubím s vyšší izolační schopností a o rozměrech odpovídajících současným potřebám zákazníků. Kromě toho byly nehospodárné nízkotlaké rozvody páry nahrazeny novými ekonomičtějšími teplovody.

 

Tento projekt byl spolufinancován z dotačních prostředků z fondů Evropské unie – Fondu soudržnosti v rámci Operačních programu Životní prostředí

 

Snížení prašnosti uhelného provozu teplárny v Plané nad Lužnicí

V rámci tohoto projektu byla realizována opatření pro prevenci vzniku prachu v oblasti skládky, přepravníkových pasů uhlí a nakládky popílku – mimo jiné byl instalován teleskopický rukávec pro vykládku uhlí a zakoupeno mlžné dělo pro skrápění skládky.

 

Tento projekt byl spolufinancován z dotačních prostředků z fondů Evropské unie – Fondu soudržnosti v rámci Operačních programu Životní prostředí

 

Rekonstrukce vodovodních rozvodů a paralelní vyvedení elektrického výkonu do sítě E.ON

Staré vodovodní sítě v průmyslovém areálu Silon byly v roce 2013 kompletně zrekonstruovány – výsledkem jsou výrazně nižší ztráty v celém systému. Ve stejném  roce byly vyměněny 40 let staré 110 kV kabely propojující teplárnu se 110 kV rozvodnou společnosti E.ON a instalován další vývodový transformátor, aby bylo vyvedení výkonu z teplárny možné po dvou nezávislých linkách.

 

 

Snížení energetické náročnosti budovy LOKO v C-Energy Planá s.r.o. 

Plášť i střecha bývalé garáže lokotraktorů (budovy LOKO) byly zatepleny. Díky tomuto projektu, který byl spolufinancován Evropskou unií, je provoz celé budovy úspornější. Plně z vlastních prostředků financovala společnost C-Energy Planá rekonstrukci interiérů budovy. LOKO bude po přestavbě sloužit jako nová vrátnice podniku, zázemí technickým pracovníkům a sklad náhradních dílů.

Projekt snížení energetické náročnosti budovy LOKO byl spolufinancován Evropskou unií v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. 

Logo OPPIK        LOGO MPO

 

 Fotovoltaická elektrárna Rogozen

V roce 2011 koupila společnost C-Energy Bohemia projekty třech fotovoltaických elektráren v Bulharsku, z nichž díky změnám regulace byl realizován pouze FVE Rogozen o instalované kapacitě 2,1 MWp. Fotovoltaická elektrárna byla zapojena do distribuce ČEZ v červnu 2012. Od té doby vyprodukovala v průměru o 15% více elektřiny než dle energetického auditu. Elektrárnu pak společnost prodala v září 2017.

 

Snížení energetické náročnosti administrativní budovy a rekonstrukce interiérů

V rámci rekonstrukce administrativní budovy C-Energy Planá bylo provedeno zateplení pláště i střechy administrativní budovy a přilehlé rozvodny 6 kV. Interiér budovy prošel kompletní přestavbou. Pracovníci mají tudíž nyní k dispozici nově vybavené kanceláře, zasedací místnosti vybavené moderní technikou, nové sociální zařízení i kuchyňky. Zateplení a výměna oken byly spolufinancovány Evropskou unií v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. 

 

 

Spalovací zkouška 

V rámci výzkumných a vývojových činností pro budoucí rozvoj technologické základny provedla C-Energy spalovací zkoušku na experimentálním zařízení VUT v Brně se zaměřením na posouzení chování různých typů paliv a na optimalizaci provozních parametrů. Provedení spalovací zkoušky je spolufinancováno Evropskou unií v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. 

Název projektu: Spalovací zkouška plastového odpadu jako zdroje energie/tepla

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0015764

       

 

Teplovod Planá 

Cílem projektu bylo rozšíření centrálního zásobování teplem a náhrada stávajících lokálních zdrojů v nedalekém měste Planá nad Lužnicí s cílem zajistit odběratelům ekologický a spolehlivý zdroj tepla za udržitelné ceny. V rámci projektu bylo instalováno přibližně 3 600 metrů teplovodního potrubí v dimenzích od DN 25 do DN 150 a výstavba nové zdrojové výměníkové stanice pára - voda. Na nové teplovodní rozvody jsou připojené dvě městské kotelny, které zajišťují vytápění bytů i různých institucí v centru města, základní skola, mateřská školka, průmyslový závod Window Star s.r.o., domov důchodců a další objekty. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. 

Název projektu: Teplovod Planá 

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.15/0.0/0.0/16_064/0011941

 

Fotovoltaická elektrárna s akumulací Teplárny Planá nad Lužnicí 

Předmětem projektu byla instalace obnovitelných zdrojů energie v podobě fotovoltaických panelů v kombinaci se zavedení technologie akumulace vyrobené elektrické energie. Energie vyrobená FVE je uplatněna pro částečné krytí vlastní spotřeby teplárny, v případě vzniku přebytků z FVE jemožné takto vyrobenou energii efektivně uložit do systému akumulace elektřiny elektrochemického typu . Projekt je typickým představitelem aplikace inovativní technologie (resp. kombinace inovativních technologií). Realizace tohoto projektu byl další krok k diverzifikaci a rozšíření výrobního portfolia zdroje C-Energy Planá. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. 

Název projektu: Fotovoltaická elektrárna s akumulací Teplárny Planá nad Lužnicí. 

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_132/0010848

 

+10,5 MWe
Celkové navýšení výkonu
+84%
Účinnost výroby energií
-50%
Množství snížení emisí