I naše společnost si uvědomuje důležitost bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Proto byl ve společnosti přijat systém managementu BOZP OHSAS 18001. Za nedílnou součást úspěšného rozvoje společnosti považujeme i ochranu životního prostředí. Environmentální management společnosti je proto řízen podle ČSN EN ISO 14001 a z pohledu managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001.

Péče o kvalitní pracovní podmínky zaměstnanců i dodržování zásad ochrany životního prostředí je deklarováno v dokumentu Politika integrovaného systému řízení, který přijalo vedení společnosti.

 

Teplárna_celkový pohled

Politika integrovaného systému řízení (ISŘ)

Hlavními činnostmi společnosti C-Energy Planá s. r.o. se sídlem v Plané nad Lužnicí jsou výroba a rozvod elektřiny, tepla, stlačeného vzduchu (aktuálně pro vlastní spotřebu), poskytování podpůrných služeb přenosové soustavě a provozování vodovodů a kanalizací. Jsme si plně vědomi, že základem trvale udržitelného rozvoje musí být komplexní soubor strategií umožňujících neustále zlepšovat vliv na životního prostředí, snižování energetické náročnosti, bezpečnost a ochranu zdraví při práci zaměstnanců. Proto se vedení organizace rozhodlo zavést a udržovat integrovaný systém řízení environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v souladu s mezinárodní normou ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001 a ČSN EN ISO 50001.

Zavedením integrovaného systému do strategie řízení společnosti chceme svým zákazníkům, zaměstnancům a dalším zainteresovaným stranám prokázat, že trvale usilujeme o zlepšování ochrany životního prostředí, zajišťujeme prevenci znečištění, snižování energetické náročnosti, že jsme v souladu s požadavky právních a jiných předpisů, které se vztahují k environmentálním aspektům, oblastem užití energie a rizikům BOZP na základě činností, a trvale upevňujeme povědomí a zodpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí, hospodaření s energií a BOZP.

Zvláštní důraz klademe na otázky či měnící se situace ve vztahu k potřebám a očekáváním zúčastněných stran (včetně regulačních požadavků) v místních, regionálních nebo globálních podmínkách životního prostředí, které jsou ovlivňovány, nebo mohou být ovlivněny, organizací. Jednou z identifikovaných priorit jsou opatření, která mají zmírnit nepříznivá rizika nebo naopak využívat potenciálně příznivé příležitosti a tato opatření jsou integrovány v operativním plánování.

C - Energy Planá s.r.o. se zavázala respektovat a dodržovat následující dílčí směry politiky:

 •  Zajistit a udržovat pracovní prostředí, které bude minimalizovat faktory ohrožující ochranu životního prostředí, zdraví a bezpečnost zaměstnanců, zachování zásad hospodárného užití energie;
 • Umožnit zaměstnancům provádět svou práci bezpečně, efektivně, šetrně k energii a s minimálním rizikem pro jejich zdraví na základě jejich kvalifikovaného vzdělávání, školení a zprostředkováním dalších informací v tomto směru;
 • Zdokonalovat a zvyšovat účinnosti systému kontroly a dohledu na dodržování právních a jiných požadavků, na dodržování zásad ochrany životního prostředí, hospodaření s energií a BOZP;
 • Poskytovat garance, že všechny prováděné inovace budou před zavedením do praxe vyhodnoceny z hlediska rizik, které by jejich zavedení mohlo představovat v oblasti ochrany životního prostředí a v dodržování zásad BOZP, v tomto smyslu budou přijata potřebná opatření k minimalizaci těchto rizik;
 • Podporovat aktivní účast všech zaměstnanců na vytváření opatření zaměřených na prevenci znečištění životního prostředí, na šetrný přístup k využití energie, na prevenci úrazů a na zlepšování ochrany zdraví zaměstnanců;
 • Usilovat o úzkou spolupráci se všemi zainteresovanými stranami tak, aby vždy na prvním místě stála ochrana životního prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví všech zúčastněných a nedocházelo k porušování právních a jiných požadavků;
 • Podpora proaktivních iniciativ na ochranu životního prostředí před poškozením a degradací, jako je udržitelné využívání zdrojů, všech forem energie a zmírnění změny klimatu;
 • Zajistit komunikaci konzistentních a spolehlivých informací vč. informovanosti našich dodavatelů tak, aby jejich produkty a služby nesnižovaly naše úsilí o ochranu životního prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci našich zaměstnanců;
 • Zajistit a podporovat nákup energeticky úsporných produktů a služeb a návrhy realizovat projekty na snižování energetické náročnosti a ztrát při výrobě a rozvodu energií;
 • Podporovat zvyšování požadavků na odbornou způsobilost zaměstnanců a dalších osob pracujících pro organizaci nebo z jejího pověření na základě rozšíření jejich náplní práce a kvalifikačních požadavků.

 

Vedení organizace se zavazuje:

 • Vytvořit pro systém řízení ochrany životního prostředí, hospodaření s energií a BOZP veškeré potřebné podmínky a zajistit nezbytné zdroje pro uplatňování a udržování systému, pro jeho neustálé zlepšování a růst jeho efektivnosti, při současném důsledném dodržování zákonů a souvisejících předpisů a nařízení;
 • Vytvářet a plnit cíle a cílové hodnoty pro naplňování této politiky;
 • Trvale zaujímat proaktivní přístup pro ochranu životního prostředí před poškozením a degradací, prevenci znečištění, udržitelné využívání zdrojů a energie, zmírnění změny klimatu, ochrany u biologické rozmanitosti a ekosystémů, atd.;
 • Pravidelně přezkoumávat integrovaný systém řízení organizace, aby byla zajištěna jeho kontinuita vhodnosti, přiměřenost a efektivnost;
 • Vhodně motivovat všechny zaměstnance organizace aktivně se účastnit na plnění závazků politiky, na plnění cílů, cílových hodnot a programů, k předkládání návrhů a námětů k trvalému zlepšování integrovaného systému managementu, k zlepšování environmentálního profilu organizace a k dodržování zásad BOZP a hospodaření s energií.

 

Závěrečná ustanovení:

 • Politika je otevřeným dokumentem, který lze rozhodnutím vedení organizace, na základě iniciativních návrhů či výsledků přezkoumání, průběžně doplňovat, případně měnit;
 • Politika integrovaného systému řízení vstupuje v platnost dnem 1. 7. 2018.

V Plané nad Lužnicí dne 1. 7. 2018

Ing. Libor Doležal, Generální ředitel C-Energy Planá s.r.o.

+10,5 MWe
Celkové navýšení výkonu
+84%
Účinnost výroby energií
-50%
Množství snížení emisí