INaše společnost si uvědomuje důležitost bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Proto byl ve společnosti přijat systém managementu BOZP OHSAS 18001. Za nedílnou součást úspěšného rozvoje společnosti považujeme i ochranu životního prostředí. Environmentální management společnosti je proto řízen podle EN ISO 14001.

Péče o kvalitní pracovní podmínky zaměstnanců i dodržování zásad ochrany životního prostředí je deklarováno v dokumentu Politika integrovaného systému řízení, který přijalo vedení společnosti.

Politika integrovaného systému řízení (ISŘ)

Hlavní činnosti společnosti C-Energy Planá s. r.o. se sídlem v Plané nad Lužnicí jsou výroba a rozvod elektřiny, tepla, stlačeného vzduchu a provozování vodovodů a kanalizací. Jsme si plně vědomi, že základem trvale udržitelného rozvoje musí být komplexní soubor strategií umožňujících neustále zvyšovat ochranu životního prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci zaměstnanců. Proto se vedení organizace rozhodlo zavést a udržovat integrovaný systém řízení environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v souladu s mezinárodní normou ČSN EN ISO 14001:2015 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Zanesením integrovaného systému do strategie řízení C-Energy Planá chceme svým zákazníkům, zaměstnancům a dalším zainteresovaným stranám prokázat, že trvale usilujeme o zlepšování ochrany životního prostředí, zajišťujeme prevenci znečištění, soulad s požadavky právních a jiných předpisů, které se vztahují k environmentálním aspektům a rizikům BOZP na základě činností, a trvale upevňujeme povědomí a zodpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí a BOZP.

Velkým krokem ke snížení dopadu na životní prostředí, především k výraznému snížení příspěvku teplárny k úrovni znečištění ovzduší, je realizovaný projekt „Ekologizace a obnova teplárny“, který zaručuje plnění nejlepších dostupných technik v oblasti ochrany životního prostředí a k plnění nejpřísnějších emisních limitů pro spalovací zdroje s časovým předstihem oproti požadavku legislativy.

Primárním záměrem projektu byla instalace technologií s minimálním vlivem na životní prostředí, úspor energie a zvýšení účinnosti výroby a distribuce tepla a elektřiny, vybudování variabilního zdroje, který umožní souběžnou výrobu elektřiny a tepla z různých paliv. Místo prosté ekologizace stávajících výrobních zařízení, byla vybrána varianta investice do nových zařízení spojená s rozšířením resp. podstatnou změnou v palivové základně. Energetický výkon stávajících kotlů byl nahrazen částečně plynovými motory a částečně dvěma novými uhelnými kotli s výrazně lepšími environmentálními parametry. V rámci záměru byla navržena taková opatření, aby bylo dosaženo zvýšení účinnosti zdroje, maximálních úspor energie, aby došlo k maximálnímu snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší a to vše za optimálních technicko-ekonomických podmínek. Dochází k optimalizaci ročního provozu zdroje jak z pohledu ekonomického, tak především ekologického. Z hlediska celkové produkce emisí teplárny dochází k významnému poklesu produkce všech emisí: u SO2 o 86 %, u NOx o 60 % a prachu o 59 %.

Umístění záměru v prostorách stávajícího výrobního areálu investora bylo provedeno s ohledem na maximální využití stávající infrastruktury a v ní existujících staveb a technologických vazeb a tudíž minimalizaci investičních a provozních nákladů. Z tohoto důvodu bylo zvoleno i umístění nové stavby právě uvnitř stávajícího výrobního areálu, ve kterém již existuje zde tak nutné zázemí a připojení na inženýrské sítě.

Technické řešení projektu zahrnuje především:

 • náhradu původních uhelných kotlů za nové uhelné kotle moderní technologie
 • instalaci 4ks plynových motorů se spalinovým parním kotlem
 • úpravu kotle K4 pro změnu palivové základy z LTO na zemní plyn
 • repasi stávajících využitelných technologií (napájecí nádrž, rozdělovače páry atd.)
 • instalaci technologie čistění spalin – mokrého odsíření
 • rekonstrukci stávajících elektrofiltrů
 • rekonstrukci horkovodní výměníkové stanice
 • úpravy chladícího okruhu
 • nové potrubní propoje a rekonstrukci stávajících
 • ostatní související úpravy související s instalací nové technologie

C - Energy Planá s.r.o. se zavázala respektovat a dodržovat následující dílčí směry politiky:

 • Zajistit a udržovat pracovní prostředí, které bude minimalizovat faktory ohrožující ochranu životního prostředí, zdraví a bezpečnost zaměstnanců;
 • Umožnit zaměstnancům provádět svou práci bezpečně, efektivně a s minimálním rizikem pro jejich zdraví na základě jejich kvalifikovaného vzdělávání, školení a zprostředkováním dalších informací v tomto směru;
 • Zdokonalovat a zvyšovat účinnosti systému kontroly a dohledu na dodržování právních a jiných požadavků, na dodržování zásad ochrany životního prostředí a BOZP;
 • Poskytovat garance, že všechny prováděné inovace budou před zavedením do praxe vyhodnoceny z hlediska rizik, které by jejich zavedení mohlo představovat v oblasti ochrany životního prostředí a v dodržování zásad BOZP, v tomto smyslu budou přijata potřebná opatření k minimalizaci těchto rizik;
 • Podporovat aktivní účast všech zaměstnanců na vytváření opatření zaměřených na prevenci znečištění životního prostředí, na prevenci úrazů a na zlepšování ochrany zdraví zaměstnanců;
 • Usilovat o úzkou spolupráci se všemi zainteresovanými stranami tak, aby vždy na prvním místě stála ochrana životního prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví všech zúčastněných a nedocházelo k porušování právních a jiných požadavků;
 • Kvalitně a kvalifikovaně informovat všechny naše dodavatele tak, aby jejich produkty nesnižovaly naše úsilí o ochranu životního prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci našich zaměstnanců;
 • Podporovat zvyšování požadavků na odbornou způsobilost zaměstnanců a dalších osob pracujících pro organizaci nebo z jejího pověření na základě rozšíření jejich náplní práce a kvalifikačních požadavků.

Vedení organizace se zavazuje:

 • Vytvořit pro systém řízení ochrany životního prostředí a BOZP veškeré potřebné podmínky a zajistit nezbytné zdroje pro uplatňování a udržování systému, pro jeho neustálé zlepšování a růst jeho efektivnosti, při současném důsledném dodržování zákonů a souvisejících předpisů a nařízení;
 • Vytvářet a plnit cíle a cílové hodnoty pro naplňování této politiky;
 • Předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí;
 • Pravidelně přezkoumávat integrovaný systém řízení organizace, aby byla zajištěna jeho kontinuita vhodnosti, přiměřenost a efektivnost;
 • Vhodně motivovat všechny zaměstnance organizace aktivně se účastnit na plnění závazků politiky, na plnění cílů, cílových hodnot a programů, k předkládání návrhů a námětů k trvalému zlepšování integrovaného systému managementu, k zlepšování environmentálního profilu organizace a k dodržování zásad BOZP.

Závěrečná ustanovení:

 • Politika je otevřeným dokumentem, který lze rozhodnutím vedení organizace, na základě iniciativních návrhů či výsledků přezkoumání, průběžně doplňovat, případně měnit;
 • Politika integrovaného systému řízení vstupuje v platnost dnem 1.1.2016;
 • Platnost tohoto dokumentu končí 31. prosince 2020. K tomuto termínu bude vedením organizace vypracována a předložena nová Politika.

V Plané nad Lužnicí dne 1. 1. 2016

Ing. Libor Doležal, Generální ředitel C-Energy Planá s.r.o.

+10,5 MWe
Celkové navýšení výkonu
+84%
Účinnost výroby energií
-50%
Množství snížení emisí