C-Energy přijala strategii Planá 2025: cílem je opustit spalování uhlí při současném snížení emisí CO2 o 92 procent do roku 2025

Společnost C-Energy Planá, která vlastní energetické zdroje v Plané nad Lužnicí a Táboře a je největším dodavatelem tepla a energií v regionu Táborsko, přijala strategii Planá 2025. Jejím cílem je při udržení konkurenceschopnosti a cenové dostupnosti tepla zcela opustit spalování uhlí a snížit do roku 2025 emise CO2 ze současných 120 tisíc na 11 tisíc tun za rok. Zásadní snížení emisí přinese již první etapa celé strategie, nahrazení spalování uhlí odpadní dřevní biomasou z regionu. Ukončení spalování uhlí přinese již v topné sezóně 2022/2023 snížení emisí o řádově 90 procent.

Strategie Planá 2025 je souborem projektů a opatření, která povedou k celkovému opuštění spalování uhlí ve zdrojích v Plané nad Lužnicích a v Táboře.  Souhrnná investice do realizace projektů přesáhne 2 miliardy korun. Přinese stabilizaci cen tepla na minimálně dvacet let, přispěje k řešení problematiky odpadového hospodářství a k dalšímu zásadnímu snížení dopadů energetických zdrojů na životní prostředí.

„Od roku 2012 jsme v Plané proinvestovali více než 2 miliardy korun. Výsledkem je vysoce konkurenceschopný zdroj kombinované výroby elektřiny a tepla a pokles produkovaných emisí o 90 procent. Po akvizici Teplárny Tábor v roce 2020 se nám otevírají dveře k dalšímu rozvoji energetického hospodářství v celém regionu Táborsko. Realizace strategie Planá 2025 zajistí stabilizaci cen pro odběratele tepla a čistější vzduch pro všechny obyvatele regionu,“ uvedl Ivo Nejdl, jednatel C-Energy Planá.

Mezi klíčové projekty v rámci strategie Planá 2025 patří následující investice:

Konec uhlí v Plané

Cílem projektu realizovaného v letech 2021 a 2022, je provést kompletní rekonstrukci stávajících uhelných kotlů K5 a K6 na 100% spalování odpadní dřevní biomasy. Již v roce 2023 tak dojde v Plané nad Lužnicí a v Táboře k ukončení spalování uhlí a ke snížení produkce emisí CO2 o řádově 90 procent.  Odpadní dřevní biomasa bude dovážena z pil a lesů v regionu. Současně dojde k modernizaci turbíny s cílem snížit spotřebu paliva při výrobě elektřiny. Tento projekt je spolufinancován Modernizačním fondem na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. 

 Konverze tepla Tábor

Náročný projekt předpokládá v letech 2021 až 2023 přeměnu veškerých primárních parních rozvodů tepla v Táboře na horkovodní rozvody, které sníží tepelné ztráty v táborských rozvodech z původních 27 % na 10 %. Téměř veškerá spotřeba tepla v táborské aglomeraci pak bude napojena na energetický zdroj C-Energy v Plané nad Lužnicí. Důležitým přínosem projektu konverze je významné prodloužení životnosti páteřních rozvodů až na 40 let. Projekt rekonstrukce tepelných rozvodů je spolufinancován Evropskou unií v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. 

  

Plynofikace Teplárny Tábor

Uhelný zdroj v Teplárně Tábor bude nahrazen plynovým kotlem, který zajistí zbývající dodávky páry pro průmyslové odběratele v Táboře. Zároveň bude na místě instalován sedmý plynový motor, který posílí schopnost C-Energy dodávat teplo ve špičkách a poskytovat dodatečnou regulační energii pro trh. Předpokládaná doba realizace projektu je v letech 2022 a 2023.

Fotovoltaická elektrárna Tábor s akumulací a výrobou vodíku

C-Energy připravuje pro rok 2024 vybudování fotovoltaické elektrárny o kapacitě 8 MWp nedaleko lokality Teplárny Tábor a současně bateriového úložiště o výkonu a kapacitě 6 MW/MWh. V rámci projektu využije C-Energy zkušenosti z využití bateriového úložiště, které otevřela v roce 2019 v areálu v Plané nad Lužnicí, a které se stalo vloni prvním bateriovým úložištěm certifikovaným pro poskytování služeb výkonové rovnováhy. Součástí bateriového úložiště by měla být výroba vodíku, který má uplatnění v bezemisní autobusové dopravě.

ZEVO Planá

Závod na energetické využití odpadu by měl zpracovat vytřízený odpad z regionu Táborska, který nenajde další využití a současně ho nebude možné po roce 2030 skládkovat. ZEVO v areálu energetického zdroje v Plané nad Lužnicí počítá s kapacitou 40-50 tisíc tun ročně, která pokryje spotřebu dvou třetin celoročních odběrů tepla domácností v souměstí Tábor, Sezimovo Ústí a Planá. Teplo vyrobené z odpadu bude stoprocentně využito v systému centrálního zásobování teplem v táborské aglomeraci.

 

Některé z nákladných investic v rámci strategie Planá 2025 budou spolufinancovány z Modernizačního fondu. C-Energy Planá patří již dnes k nejmodernějším energetickým zdrojům v České republice. Veškeré nově představené projekty dále podpoří dlouhodobou strategii zajišťovat udržitelnou výrobu energií založenou na vysoké účinnosti zdrojů C-Energy.

Zpět na přehled