Energie pro udržitelnou budoucnost

0 tun
spáleného uhlí od září 2022
105 MW
celkový elektrický výkon
900 tis. GJ
dodaného tepla za rok

Silná skupina

C-energy zajišťuje stabilní a cenově dostupné dodávky tepla pro občany a firmy v aglomeraci Tábor – Sezimovo Ústí – Planá nad Lužnicí. Současně je klíčovým dodavatelem podpůrných služeb pro ČEPS, provozovatele nadřazené přenosové soustavy v České republice.

C-energy je členem C-Energy Group – energetického holdingu, který se zabývá provozem a rozvojem ekologických a vysoce účinných energetických zdrojů. Posláním skupiny C-Energy je určovat trendy ve využití moderních a ekologických technologií ve výrobě energií. I proto investovala skupina do modernizace energetického zdroje v Plané nad Lužnicí od roku 2012 téměř 3 miliardy korun. Dnes patří k nejmodernějším závodům pro výrobu energií v regionu střední a východní Evropy.

Více informací
Energetický zdroj C-energy v Plané n.L.

Čistý zdroj

V roce 2015 byla dokončena komplexní rekonstrukce a modernizace energetického zdroje C-energy v Plané nad Lužnicí. Bývalá teplárna byla přebudována na variabilní zdroj, který umožňuje souběžnou výrobu elektřiny a tepla z různých paliv. Modernizace přinesla podstatné snížení emisí SO2, TZL a CO2.

Spaliny uhelných kotlů jsou čištěny v nové odsiřovací jednotce typu mokré vypírky, čištění spalin plynových motorů je zajišťováno moderní katalytickou metodou. Emise TZL, SO2 nového zdroje jsou o 90 % nižší než u původního zdroje. Produkce emisí NOx klesla od roku 2012 o přibližně 80 %.

V srpnu 2022 ukončil energetický zdroj C-energy v Plané nad Lužnicí jako první svého druhu spalování uhlí. Vykazované emise škodlivin tak klesnou o dalších 91 %. Díky využití odpadní dřevní štěpky z blízkého okolí zdroje budou významně omezeny negativní vlivy rostoucích cen vstupů v teplárenském odvětví (zejména cena emisních povolenek a cena zemního plynu).

Další příznivý přínos pro životní prostředí má kompletní výměna zastaralých rozvodů tepla v Táboře. Nákladem 300 milionů korun jsou parní rozvody postupně měněny za moderní horkovodní potrubí, která sníží tepelné ztráty při distribuci centrálního tepla o 17 %.

Více informací

Moderní technologie

Celková instalovaná kapacita energetického zdroje C-energy  v Plané nad Lužnicí dosahuje 105 MWe. Jsme jedním z mála energetických zdrojů v České republice, který umí díky bateriovému úložišti nastartovat provoz v případě black-outu, tedy kompletního výpadku elektrické sítě.

C-energy v Plané nad Lužnicí je variabilní zdroj, který umožňuje souběžnou výrobu elektřiny a tepla z různých paliv, především ze zemního plynu v kogeneračních jednotkách (v případě potřeby také v záložním plynovém kotli) a z odpodní dřevní štěpky v nejmodernějších roštových kotlích s prvky fluidní techniky.

Více informací