Ekologie

V roce 2015 byla dokončena komplexní rekonstrukce a modernizace energetického zdroje C-energy v Plané nad Lužnicí. Bývalá teplárna byla přebudována na variabilní zdroj, který umožňuje souběžnou výrobu elektřiny a tepla z různých paliv. Modernizace přinesla podstatné snížení emisí SO2, TZL a CO2. Spaliny uhelných kotlů jsou čištěny v nové odsiřovací jednotce technologie mokré vypírky, čištění spalin plynových motorů je zajišťováno moderní katalytickou metodou. Emise nového zdroje poklesly o téměř 90 % oproti původnímu stavu před modernizací.

V roce 2021 představila skupina C-energy ambiciózní plán - Strategii Planá 2025. Jeho klíčovou část, kompletní ukončení spalování uhlí ve svých zdrojích v Táboře a Plané nad Lužnicí, dokončila C-energy v srpnu 2022. Tuzemské hnědé uhlí tak po více než 60 letech nahradila odpadní dřevní biomasa z regionu Táborska. Díky opuštění spalování uhlí poklesnou vykazované emise zdroje o dalších 91 %.

V letech 2021-2023 probíhá rozsáhlý projekt výměny veškerých primárních parních rozvodů tepla v Táboře. Zastaralé rozvody páry nahradí moderní horkovodní rozvody, které sníží tepelné ztráty v táborských rozvodech z původních 27 % na 10 %. Důležitým přínosem projektu výměny parovodů za horkovody je vedle snížení tepelných ztrát i významné prodloužení životnosti páteřních rozvodů až na 40 let.

Uhelný zdroj v Teplárně Tábor bude nahrazen v letech 2022 a 2023 plynovým zdrojem, který zajistí zbývající dodávky páry pro průmyslové odběratele v Táboře a zároveň bude zajišťovat záložní výkon pro systém centrálního zásobování tepla. Na místě bude současně instalován sedmý plynový motor, který rovněž posílí schopnost C-energy dodávat teplo do táborských rozvodů ve špičkách a zároveň poskytne dodatečnou regulační energii pro zajištění stability elektrické sítě.

V C-energy jsme si plně vědomi, že základem trvale udržitelného rozvoje musí být komplexní soubor strategií umožňujících minimalizování dopadu na životní prostředí, snižování energetické náročnosti, udržování vysokého standardu v bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci zaměstnanců. Udržujeme proto Integrovaný systém řízení environmentu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a hospodaření s energií v souladu s mezinárodními normami ISO 14001, OHSAS 18001 a ISO 50001. 

Produkce emisí

Emise NOx

Mezi lety 2012 a 2021 došlo k poklesu emisí NOx v C-Energy Planá ze 402,38 t na 123,21 t.

 

Nárůst S02 v roce 2017 způsoben požárem absorbéru odsíření na dobu nezbytnou pro opravu. V roce 2021 jsou však emise SO2 v C-Energy Planá na úrovni 38,14 t.

 

 

Emise CO2 se v C-Energy Planá od roku 2012 do roku 2021 podařilo snížit na méně než polovinu. Produkce CO2 je aktuálně 106,47 tis. t.

 

Původní hodnota emisí TZL v C-Energy Planá z roku 2012 činila 30,21 t a v roce 2021 již klesla až na 0,26 t.

 

 


Realizované investiční projekty

Ekologické dopady při výrobě tepla a energií můžeme snižovat i díky finanční podpoře fondů Evropské unie

ESG Reporty