Archiv

28/08/2019

Výstavba zařízení pro likvidaci plastů

Společnost C-Energy Planá a EVECO Brno zahájily v Plané nad Lužnicí výstavbu pilotní jednotky EVECONT: zařízení pro environmentálně šetrné využití materiálově nevyužitelného plastového odpadu v kontejnerovém provedení. 

EVECONT je malé zařízení pro energetické zpracování odpadu, které skrývá nejmodernější technologie spalování. Produkce tepla z této jednotky bude ekologičtější, než při běžném spalování uhlí a jen v Plané nad Lužnicí pomůže snížit produkci emisí o více než 13 tisíc kilogramů ročně. 

Celá tisková zpráva zde

EVECONT je rychlé, ekonomické a dostupné řešení pro energetické zpracování odpadu v malých obcích, průmyslových zónách, nemocnicích nebo čistírnách odpadních vod. Skupina C-Energy vidí v tomto řešení budoucnost. 

Číst méně

15/08/2019

Srpen 2019

V současné době již naplno probíhá realizace projektu Horkovod Tábor. Zhotovitel, firma Metrostav, provádí výměnu potrubí v areálu Kovosvit MAS. Během září budou zahájeny výkopové práce na Sidlišti Nad Lužnicí. 

Na začátku srpna byla zprovozněna fotovoltaická elektrárna. Elektřina v ní vyrobená je dodávána buď přímo do sítě nebo  bude akumulována v bateriovém úložišti, které bude v nejbližší době v areálu C-Energy zprovozněno. 

Práce na Teplovodu Planá nyní finišují. V týdnu od 19. srpna začne pokládka finální vrstvy asfaltu v ulici Strkovská s tím, že práce budou dokončeny do konce srpna. Během září bude zahájena dodávka tepla zákazníkům v Plané nad Lužnicí. 

V srpnu proběhla na zdroji C-Energy odstávka, při níž byly provedeny nezbytné revize a preventivní údrbářské práce na turbogenerátoru, uhelných kotlích, chladicích věžích, jednotce odsíření a řadě dalších zařízení. Díky rozmanitosti a počtu zdrojů, které má společnost k dispozici, se podařilo i přes odstávkové práce zajistit veškeré dodávky, takže zákazníci nebyli odstávkou nijak omezeni. 

Číst méně

12/07/2019

Červenec 2019

V druhém červencovém týdnu bylo ukončeno výběrové řízení na zhotovitele projektu Horkovod Tábor a podepsána smlouva o dílo. Vybraný zhotovitel, firma Metrostav a.s., položí během druhé poloviny letošního roku horkovodní potrubí od areálu Kovosvit až na Sídliště Nad Lužnicí. V příštím roce bude výstavba pokračovat směrem na Ústecké předměstí. Smlouva uzavřená mezi společnostmi Bytes a C-Energy garantuje odběratelům dlouhodobě výhodnou cena tepla. 

Největší bateriové úložiště v České republice o výkonu 4 MW, které C-Energy vybudovala ve svém areálu,  je v současné době uváděno do provozu. Akumulační systém bude sloužit ke zvýšení flexibility stávajících zdrojů elektřiny a také ukládat elektřinu vyrobenou ve fotovoltaické elektrárně, která je v současné době instalována v blízkosti areálu C-Energy. 

Výstavba Teplovodu Planá se přesunula z ulic Strkovská a Borecká (kde je již pokládka potrubí dokončena) do centra Plané nad Lužnicí. V současné době probíhá výstavba na zahradě mateřské školky (viz foto). Finální povrch na Strkovské ulici bude položen koncem srpna, v té době bude již prostor výkopu dostatečně zhutněný a předejdeme tak brzkému vzniku trhlin a jam na vozovce. To znamená, že vše je připraveno, aby společnost Window Star s.r.o. (ELK), škola, školka, městský úřad a bytové domy v centru města mohly již od příští topné sezóny využívat k vytápění ekologické teplo ze C-Energy. Všem občanům města Planá nad Lužnicí děkujeme za trpělivost a pochopení a věříme, že obtíže související s výstavbou potrubí budou vyváženy čistším ovzduším v celém městě a dlouhodobě příznivými cenami tepla. O připravovaných dodávkách tepla do Plané nad Lužnicí vyšel článek také v červencových plánských novinkách. Můžete si ho také přečíst zde .

Číst méně

18/06/2019

Červen 2019

C-Energy se pyšní nízkou fluktuací pracovníků, což je pro firmu velmi pozitvní, zejména s ohledem na složitost zařízení a nezbytnou dobu zaškolení. Někteří kolegové zde stráví doslova celý život. Včera oslavil pan Bohouš Loudín 50 let ve firmě. Před padesáti lety, tj. dne 17. června 1969 nastoupil jako patnáctiletý učeň do silonské teplárny na brigádu, následně se zde vyučil, prošel několika pracovními pozicemi a zůstal až dosud. Kolegové mu k tomuto úctyhodnému výročí nechali upéct dort. 

 

Kromě běžného letního provozu zdroje a pravidelné údržby zařízení pokračuje realizace řady investičních projektů - o těch nejvýznamnějších z nich viz níže.

 

Výstavba teplovodu do Plané nyní pokračuje v ulici Borecká. Strkovská ulice je opět v plném rozsahu průjezdná. Děkujeme všem za trpělivost a toleranci v souvislosti s omezeními způsobenými výstavbou na této frekventované komunikaci. Na doporučení Správy a údržby silnic bude pokládka finální vrstvy povrchu provedena až po dvou měsících. Za tu dobu bude zemina v místě výkopu již dostatečně zhutněna a předejdeme tak tvorbě povrchových trhlin a jiných poškození komunikace. Do konce června bude potrubí dovedeno až k areálu společnosti WindowStar s.r.o. (ELK s.r.o.). Během léta bude pokládka teplovodního potrubí probíhat v centru Plané nad Lužnicí.

Výstavba fotovoltaické elektrárny pokračuje dle harmonogramu a tato bude dokončena v červenci. Související bateriové úložiště je v současné době oživováno a uváděno do provozu. 

Trasa horkovodu do Tábora je naprojektovaná a v současné době běží stavební řízení a zároveň též výběrové řízení na zhotovitele díla. 

 

Číst méně

21/05/2019

Květen 2019

Kvůli chladnému počasí v první polovině května pokračovala dodávka tepla odběratelům. 

Výstavba teplovodu Planá pokračuje výstavbou potrubí v ulici Strkovská. Dopravní omezení a nepříjemnosti s ním spojené budou zcela určitě kompenzovány zlepšením ovzduší v městské části Strkov, kde společnost ELK odstaví lokální zdroj vytápění a přepojí se na dodávky ze C-Energy. Děkujeme všem řidičům a chodcům za trpělivost. 

 

 

Instalace největšího bateriového úložiště - zhotovitel zakázky, společnost Siemens, bohužel oznámila zpoždění s dodávkou některých komponent, takže dokončení díla se opozdí přibližně o dva měsíce. 

Výstavba fotovoltaické elektrárny začne v nejbližších dnech. Kabely pro vyvedení výkonu z FVE jsou již položeny. 

Dva nové plynové motorgenerátory - pokračuje výstavba strojovny motorů. Bohužel i zde avizoval dodavatel, firma Rolls Royce,  mírné zpoždění s dodávkou samotných motorů. 

Nicméně předpokládáme, že během 4. čtvrtletí tohoto roku budou všechna nová zařízení úspěšně uvedena do provozu. 

Číst méně

23/04/2019

Výstavba teplovodu na Strkovské ulici

Kvůli pokládce teplovodního potrubí v Plané nad Lužnicí uzavřela C-Energy Planá během Velikonoc významnou místní komunikaci Strkovská  Práce byly řádně předem naplánovány tak, aby uzavírka ulice byla co nejkratší. Předpokládaná úplná uzavírka je plánována na 10 kalendářních dnů, pokud se nevyskytnou žádné komplikace, skončí práce na tomto úseku pravděpodobně i dříve. 

Práce pak budou během května pokračovat dál v cca 70 metrových úsecích ulice Strkovská vždy s částečnou uzavírkou příslušného úseku této komunikace, kdy bude provoz zachován na jedné polovině vozovky a řízen semafory.

Žádáme všechny účastníky silničního provozu, aby v těchto místech dbali zvýšené opatrnosti, a všem řidičům i chodcům děkujeme za pochopení a trpělivost!

Číst méně

04/04/2019

Duben 2019

Topná sezóna se chýlí ke konci, ale o to intenzívněji se rozjely práce na investičních projektech. 

Plynové motorgenerátory: Probíhá realizace spodní stavby nové plynové strojovny a kotelny - betonáž základů. Probíhají přípravy pro zajištění dopravy technologického zařízení z norského výrobního závodu. 

Fotovoltaická elektrárna s akumulací: Terénní úpravy na pozemku mezi vlečkou Kovosvit a železničním koridorem byly ukončeny a brzy začne instalace technologie. Uvnitř areálu C-Energy probíhá výstavba spodní stavby pod technologii bateriového systému akumulace elektřiny. Samotná technologie bude dodána v druhé polovině dubna. 

Teplovod Planá: Pokračuje výstavba potrubí v prostoru za nádražím ČD v Plané nad Lužnicí. Brzy začne pokládka potrubí v ulici Strkovská, což zapřičiní dopravní omezení v části této místní komunikace. Všem řidičům i chodcům se tímto omlouváme. Doba trvání prací bude v maximální možné míře zkrácena. 

C-Energy plánuje účast na plánském Dni země a věříme, že naše prezentace zaujme děti stejně jako v předešlých letech. 

Jako každoročně přispívá i letos C-Energy na činnost různých sportovních klubů - v posledních týdnech např.  HC Tábor a TJ Spartak Sezimovo Ústí. 

Číst méně

08/02/2019

Únor 2019

Kromě běžného zimního provozu zdroje pokračují na začátku roku 2019 práce na realizaci tří hlavních investičních projektů: 

Teplovod Planá - v současné době probíhá pokládka potrubí na území města Planá nad Lužnicí, konkrétně za domy v  Nové ulici a podél železniční trati v prostoru za nádražím ČD. 

Fotovoltaická elektrárna s akumulací - firma Bartoň DM s.r.o. provádí terénní úpravy na pozemku mezi vlečkou Kovosvit a železničním koridorem Praha - ČB, kde budou umístěné fotovoltaické panely. Uvnitř areálu C-Energy brzy začne výstavba základové desky pro umístění kontejneru s baterií.

Plynové motorgenerátory 5+6 - na konci ledna byly zahájeny stavební práce a probíhá pilotáž (viz foto). Na konci února bude zahájena spodní stavba. Zároveň se v norském Bergenu v závodě Rolls Royce již vyrábějí dva motory, každý o výkonu 11,5 MW. Díky nim si C-Energy rozšíří škálu služeb, které může poskytovat v oblasti dodávek elektrické energie a stabilizace elektrizační soustavy. 

 

Během února bude vypsáno výběrové řízení na výstavbu horkovodního potrubí, které zajistí dodávky tepla do Sídliště Nad Lužnicí a na Ústecké Předměstí. 

Číst méně