Technologie

Dlouhodobá udržitelnost výroby energií

Naší prioritou je zajištění dlouhodobě udržitelné výroby energií, založené na vysoké účinnosti našich zdrojů. Jsme lídrem v implementaci nových technologií, které přispívají k trvalému poklesu ekologické zátěže. C-Energy Planá patří k nejmodernějším energetickým zdrojům v České republice.

Celková instalovaná kapacita energetického zdroje C-Energy Planá dosahuje 105 MWe. Jsme jedním z mála energetických zdrojů v České republice, který umí díky bateriovému úložišti nastartovat provoz v případě black-outu, tedy kompletního výpadku elektrické sítě. A v srpnu 2022 jsme se stali prvním zdrojem svého druhu, který v České republice zcela opustil spalování uhlí a nahradil jej odpadní dřevní štěpkou.

 

C-Energy Planá je variabilní zdroj, který umožňuje souběžnou výrobu elektřiny a tepla z různých paliv, především ze zemního plynu v kogeneračních jednotkách (v případě potřeby také v záložním plynovém kotli) a z odpadní dřevní štěpkyv nejmodernějších roštových kotlích s prvky fluidní techniky.

PLYNOVÉ MOTORGENERÁTORY ROLLS ROYCE

Šest plynových kogeneračních jednotek Rolls Royce patří mezi technické finesy C-Energy. Svým výkonem i počtem jsou zdaleka největším energetickým zdrojem tohoto typu v České republice. Z hlediska širokého spektra poskytovaných služeb z tohoto zařízení jsou pak i ojedinělou instalací v rámci celé Evropy.

První čtyři jednotky byly uvedeny do provozu v roce 2014. Každá má výkon 9,25 MW a váží 133 tun. Z nulového výkonu jsou schopny najet na maximum a následně se připojit do sítě vysokého napětí do pěti minut. Pomáhají tak vyrovnávat kolísání toku elektrické energie v přenosové síti a zvyšovat její stabilitu, v krajním případě pak zamezit tzv. black-outu.

Další dva plynové motorgenerátory Rolls Royce uvedené do provozu v roce 2020 mají jednotkový výkon 11,5 MW. V Plané nad Lužnicí se v roce 2019 jednalo o zcela první instalaci těchto největších motorgenerátorů nového typu od firmy Rolls Royce na světě. Při výrobě elektrické energie dosahují účinnosti vyšší než 47 %, v procesu kombinované výroby elektřiny a tepla pak účinnost přesahuje 84 %.

BATERIOVÉ ÚLOŽIŠTĚ SIEMENS SIESTORAGE

V roce 2019, kdy bylo uvedeno do provozu, šlo o největší bateriové úložiště v České republice s výkonem 4 MW a kapacitou 2,5 MWh. Pro energetický zdroj C-Energy Planá není podstatná velikost úložiště, ale jeho unikátní funkcionality, zejména zvýšení flexibility stávajících generátorů elektřiny vedoucí k dalšímu posílení schopnosti zajistit příznivé ceny energií. Průměrná česká domácnost by z instalovaných baterií mohla napájet svá elektrická zařízení až 1 rok, elektromobil by na jedno nabití ujel 12 500 km (cca vzdálenost z Plané nad Lužnicí do kambodžského Phnompenhu).

Unikátnost aplikace bateriového úložiště spočívá zejména v jeho zapojení vedle stávajícího zdroje. Při relativně nízké kapacitě poskytuje baterie velký výkon, a přitom umožňuje účinně optimalizovat pokrývání špiček spotřeby elektrické energie zákazníků C-Energy a zajišťuje služby výkonové rovnováhy. Baterie v Plané nad Lužnicí je součástí bloku pro poskytování služeb stabilizace výkonu v nadřazené soustavě. Zároveň však vylepšuje funkcionalitu elektrárny samotné a přináší významné zvýšení bezpečnosti dodávek elektřiny pro naše klienty, kteří jsou připojeni do lokální distribuční soustavy C-Energy Planá.

Úložiště je postaveno na technologii SIESTORAGE od společnosti Siemens. Má garantovaný výkon 4 MW a využitelnou minimální kapacitu ve výši 2,5 MWh po dobu 10 let.

Budoucnost? Využití slunce, dále nevyužitelného odpadu i čistého vodíku

Energetický zdroj C-Energy Planá využívá ty nejmodernější technologie. Pomáhají nám zajistit výrobu energií za stabilní ceny a s co nejnižšími dopady na životní prostředí. Modernizací zdroje i rozvodů tepla však naše ambice být technologickým lídrem v odvětví nekončí.

Pracujeme na vybudování fotovoltaických elektráren zapojených do zdroje C-Energy o celkové kapacitě až 30 MWp, které budou ukládat produkci energie ze slunce do nového bateriového úložiště. Součástí úložiště by měla být výroba vodíku, který najde uplatnění v bezemisní autobusové dopravě.

Obcím na Táborsku a jejich občanům pomůžeme ekologicky a zároveň ekonomicky nakládat s odpadem, který nebude z důvodu nové legislativy po roce 2030 nadále možné skládkovat jako dnes. Připravovaný projekt multipalivového kotle by měl pomoci zpracovat nevyužitelný komunální a případně i průmyslový odpad z regionu Táborska, který nelze dále třídit a jinak využít. Multipalivový kotel v areálu energetického zdroje v Plané nad Lužnicí by mohl pokrýt spotřebu dvou třetin celoročních odběrů tepla domácností v souměstí Tábor, Sezimovo Ústí a Planá. Teplo vyrobené z nevyužitelného odpadu bude stoprocentně využito v systému centrálního zásobování teplem v táborské aglomeraci.

 

CELKOVÁ MODERNIZACE ZDROJE V LETECH 2012 – 2015

Během celkové rekonstrukce a modernizace byly instalovány nové plynové kogenerační jednotky skládající se ze čtyř soustrojí tvořených plynovým pístovým motorem s generátorem, každé o elektrickém výkonu 9,17 MW, a čtyř spalinových kotlů (HRSG kotlů) na výrobu páry. Byla vybudována nová horkovodní stanice a provedena komplexní rekonstrukce rozvodů tepla.

Část tepla, které bylo určeno pro vytápění bytů v Sezimově Ústí II a budov v některých podnicích v průmyslové zóně Planá, původně dodávaná ve formě páry, je nově dodávána ve formě horké vody. Odběratelům tak odpadá nutnost mít instalovánu výměníkovou stanici na výrobu horké vody z páry, navíc při dopravě tepla v horké vodě se významně snižují ztráty a zefektivňuje dodávka. Snížení ztrát je dosaženo také díky výměně starého předimenzovaného parního potrubí za nové, jehož parametry lépe vyhovují aktuálním potřebám zákazníků. 

Na konci první etapy byl rekonstruován záložní olejový kotel K4 na zdroj spalující zemní plyn o výkonu 13,3 MWt. Díky plynovému palivu umožňuje toto zařízení poměrně rychlé najetí do provozního stavu v případě náhlé poruchy na některém z hlavních výrobních zařízení energetického zdroje.

V další etapě byl instalován nový uhelný kotel, který nahradil jeden ze tří granulačních kotlů. Původní kotel K3 byl odstaven z provozu v březnu 2014, postupně demontován a na jeho místě začala výstavba K5 – uhelného kotle s prvky fluidní techniky. Jedná se o jednobubnový kotel s přirozenou cirkulací, podtlakový, čtyřtahový. Jmenovitý parní výkon kotle je 40 t/h (32,9 MWt) a jmenovité parametry přehřáté páry jsou 4,5 MPa/ 486°C.

V poslední fázi projektu byl instalován druhý uhelný kotel K6, který nahradil další stávající granulační kotel K2. K6 je stejného typu a má stejné parametry jako K5. Souběžně s výstavbou kotle K5 byl také realizován projekt jednotky mokrého odsíření, která energetickému zdroji umožňuje plnit přísné emisní limity platné pro současné i budoucí období. Kouřové plyny odcházející z kotlů jsou nejprve v modernizovaných elektrostatických odlučovačích zbaveny pevných částic a následně vstupují do nové jednotky odsíření. Pro redukci síry ve spalinách se používá metoda mokré vápencové vypírky v odsiřovacím absorbéru.

V závěru modernizace proběhla rekonstrukce původní parní turbíny o elektrickém výkonu 46,5 MWe na zařízení přizpůsobené novým parametrům páry z kotlů K5 a K6 o jmenovitém výkonu 26 MWe. Díky tomuto zásahu se zvýšila účinnost výroby elektrické energie. V rámci prací na turbíně byl vybudován také nový parovod ostré páry dimenzovaný na parametry nových kotlů.