C-Energy získala kladné stanovisko EIA pro instalaci fluidního kotle na energetické vyžití odpadů z regionu

Planá nad Lužnicí, 19. února 2024 – Nový fluidní kotel umožní obcím na Táborsku ekonomicky a ekologicky nakládat s komunálním odpadem. Umožní přeměnit na energii až 50 tisíc tun směsného komunálního odpadu ročně a vyřeší nemožnost ukládání směsného komunálního odpadu na skládkách po roce 2029.

Nový kotel v Plané nahradí dva stávající kotle v areálu bývalé Teplárny Tábor, které spalují hnědé uhlí, topný olej a hnědouhelný dehet. Přestože již dnes využívá C-Energy tyto kotle v nejmenší možné míře a většinu tepla dodává z ekologického zdroje v Plané nad Lužnicí, bude i odstavení těchto dvou kotlů významným ekologickým přínosem pro region.

 

„Ještě před deseti lety bylo nutné pro výrobu tepla pro táborskou aglomeraci spálit více než 300 tisíc tun uhlí ve zdrojích v Táboře a v Plané nad Lužnicí. V Plané jsme zastavili spalování uhlí v srpnu 2022, využití směsného komunálního odpadu nám umožní zbourat staré kotle v Táboře a instalovat zde moderní plynový zdroj pro dodávku tepla a elektrické energie ve špičkách spotřeby,“ uvedl Ivo Nejdl, jednatel C-Energy Planá.

 

Záměr má nejen ekologické, ale také ekonomické přínosy. Na rozdíl od zemního plynu i odpadní štěpky je směsný komunální odpad lokálním zdrojem, jehož cena nepodléhá významným cenovým skokům. „V mixu zdrojů pro výrobu tepla a energií na Táborsku tak do budoucna bude směsný komunální odpad důležitým stabilizačním prvkem,“ doplnil Ivo Nejdl.

 

Součástí technologie nového fluidního kotle bude nejmodernější vícestupňové čištění spalin, které s rezervou zajistí spolehlivé splnění všech přísných emisních limitů daných nejnovější českou i evropskou legislativou.

 

Směsný komunální odpad z táborského regionu dnes převážně končí na skládkách v Želči, Hrádku u Pacova a ve Voticích. Pro minimalizaci dopravní zátěže v táborské aglomeraci již vybudovala C-Energy novou komunikaci, která spojuje průmyslovou zónu v Plané nad Lužnicí s přivaděčem od dálnice D3. Naprostá většina vozidel s odpady díky tomu pojede z dálnice rovnou do průmyslové zóny a dojde k významnému snížení dopravní zátěže v Plané nad Lužnicí, přes kterou dnes projíždějí svozová vozidla na skládku v Želči.

 

Investiční záměr beze zbytku ctí principy tzv. cirkulárního hospodářství: počítá pouze s využitím odpadů, které nelze opětovně využít nebo recyklovat. Nový kotel navíc umožňuje dlouhodobý a efektivní provoz na nižší výkon, bude efektivně schopný spalovat 16-50 tisíc tun komunálního odpadu. Díky tomu je připraven i na situaci, kdy by například v důsledku zlepšení třídění odpadů produkovaly obce v okolí menší objem směsného komunálního odpadu než dnes.

 

V případě včasného získání všech potřebných povolení plánuje C-Energy Planá zahájit zkušební provoz nového kotle v roce 2026. Běžný provoz by pak zařízení mohlo zahájit v roce 2027. Investiční náklady do realizace záměru dosáhnou 2,1 mld. korun, pokrytí části z nich zajistí přiznaná dotace z Modernizačního fondu.

 

 

 

 

 

Více o C-Energy

C-Energy je inovátorem v energetice a teplárenství. Do svého klíčového zdroje v Plané nad Lužnicí investovala od roku 2012 řádově 3 miliardy korun. Zavedení pokrokových technologií a ekologizace vedly ke snížení škodlivých emisí o 90 %. Zdroj v Plané nad Lužnicí je dnes jedním z nejmodernějších zařízení ve středoevropském regionu sloužících k vysoce účinné kombinované výrobě elektřiny a tepla.

C-Energy dodává energie celé táborské aglomeraci, poskytuje systémové služby energetické soustavě a přispívá tak k energetické bezpečnosti České republiky. Energetický zdroj v Plané nad Lužnicí je prvním svého druhu v zemi, který zcela opustil spalování uhlí a v srpnu 2022 jej kompletně nahradil odpadní dřevní biomasou.

Celkový instalovaný výkon elektrárny přesahuje 105 MWe, jehož součástí je největší bateriové úložiště v ČR. I díky němu je zdroj C-Energy v Plané nad Lužnicí jedním z mála v zemi, který zabezpečuje dodávku energií průmyslovým odběratelům i v případě tzv. black-outu, tedy kompletního výpadku elektrické přenosové sítě.

Více na www.c-energy.cz.

 

 

V případě zájmu o další informace kontaktujte:

 

Miroslav Beneš

Telefon: +420 603 174 347

E-mail: miroslav.benes@benesgroup.cz

Zpět na přehled