Energie z odpadu

Získejme maximum energie zpět

Každý z nás vynakládá velké množství energie a úsilí do mnoha různých výrobků. Vynaložená energie setrvává ve výrobcích po celou dobu jejich životního cyklu. Tedy i v okamžiku, kdy je prohlásíme odpadem a nenajdeme pro ně jiné uplatnění.

Ve skupině C-Energy věříme, že optimálním řešením je získat maximum energie z jinak dále nevyužitelných výrobků zpět a dále ji využít. S ohledem na pokročilé technologie není nutné platit za uložení výrobků, které nelze dále recyklovat, na skládku.

Závodů na energetické využití odpadu se nemusíte bát. Níže najdete odpovědi na nejčastější otázky z oblasti energetického využití odpadů:

Studie možností využití a zpracování odpadů v regionu Táborsko

Jak je to na Táborsku s odpady? Kolik jich domácnosti a podnikatelé v naší aglomeraci produkují, kolik jich produkovat budou a jak s nimi naložit?

I to jsou důležité otázky, pokud se zabýváme možností energetického využití odpadů. V rámci svých záměrů pracuje C-Energy Planá s odbornou studií expertů z Vysokého učení technického v Brně. Studie byla zpracována v rámci aktivit projektu TAČR Centra kompetence v roce 2016 (a následně aktualizována v květnu 2019). Detailně a na základě reálných faktů posuzuje možnost energetického využití odpadů (EVO) v regionu ORP Tábor. Studii odborníků dáváme k dispozici i široké a odborné veřejnosti:

STUDIE KE STAŽENÍ

Nejčastější otázky k získávání energie z odpadu

Jak nejlépe nakládat s odpady: skládkovat, třídit nebo energeticky využít?

Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. Ovšem představovat si, že budeme schopní žít podle dnešních zvyklostí bez vzniku odpadů, je utopií. Co tedy s odpady, které tak jako tak vzniknou?

Ideální variantou je vždy odpad recyklovat a znovu využít. I třídění a recyklování však má své limity, některý odpad již není možné znovu smysluplně využít. Obcím, které jsou za odpady vzniklé na svém území zodpovědné, se pak nabízejí v zásadě dvě varianty:

  1. odpad uložit na skládku (po roce 2030 buď nebude vůbec možné, nebo bude velmi drahé);
  2. odpad energeticky využít – stojí to méně peněz a z výrobku se získává zpět alespoň část energie, která byla vložena do jeho výroby (teplo, elektřina).

 

Proč je nutné řešit budoucnost nakládání s odpady již nyní? Ukládání odpadů na skládku přeci funguje dobře. 

Skládkování je dlouho používanou, nikoli však optimální cestou, jak s odpady naložit. I proto se o postupném konci skládkování mluví již dlouho. Přestože byl v roce 2019 vládou posunut původní termín zákazu skládkování komunálního odpadu z roku 2024 na rok 2030, zůstává velmi málo času na vyřešení této palčivé otázky a přípravy nových postupů, jak s odpady nakládat.

Důležitým cílem platné legislativy je plnění povinných evropských cílů, podle kterých by již v roce 2025 měla ČR recyklovat veškerý svůj komunální odpad z 55 % (podle údajů Ministerstva životního prostředí to je dnes 39 % vyprodukovaného komunálního odpadu). V roce 2030 bude muset být v ČR recyklováno 60 % komunálního odpadu a v roce 2035 už 65 % komunálního odpadu.

Klíčovým opatřením ke zvýšení recyklace komunálního odpadu, jejíž cíl stanovila nová evropská legislativa na 65 % v roce 2035, je postupný růst poplatku za ukládání směsného komunálního odpadu na skládky ze současných 500 Kč až na 1850 Kč za tunu v roce 2030 a zákaz skládkování využitelných odpadů od roku 2030.

Podmínky budoucího nakládání s odpady jsou dané: obce nebo jejich občany čekají zvýšené náklady na nakládání s odpadem, nelze spoléhat na jakékoli další posuny termínů. Pokud chtějí obce být připraveny, musí začít jednat – a pokud se nepřipraví, mohou občané v budoucnu platit za „popelnici“ násobně více než dnes.

 

Proč by měl vzniknout závod na energetické využití odpadu (ZEVO) právě v našem regionu?

Dříve platilo, že ZEVO musí být velké, aby se ekonomicky vyplatilo. Velké ZEVO však má několik úskalí:

  • je to obrovský závod, který spaluje desítky tisíc tun odpadu a logicky produkuje na jednom místě více škodlivých látek do ovzduší;
  • tento odpad je nutné svážet z dalekého okolí, často i stovky kilometrů – doprava ale produkuje další ekologickou zátěž, navíc je nutné budovat překladiště odpadu (rozsáhlé dočasné skládky, kam se sváží odpad, a pak se např. po železnici transportuje do spalovny…);
  • zároveň může být problémem i nedostatek možností pro racionální využití energií, které při spálení odpadu vznikají – jinými slovy, pokud nebude velké ZEVO v blízkosti velkého města, nebude mít dostatek odběratelů v rámci centrálního zásobování teplem a produkovaná energie nebude ekologicky využita.

S ohledem na výše uvedená úskalí proto odborníci považují díky pokroku technologií za lepší řešení vybudování více menších závodů na energetické využití odpadu, které budou blíže vzniku těchto odpadů. Odpady se zpracovávají co nejblíže místa jejich vzniku, není třeba je nikam transportovat, náklady na vybudování jsou nižší… A je jednodušší smysluplně využít vznikající energie.

S tímto moderním přístupem počítá i aktuální koncepce nakládání s odpady Jihočeského kraje, kde jsou zakotveny pro výstavbu ZEVO lokality v Českých Budějovicích, Plané nad Lužnicí a Písku.

 

Jak by mohlo vypadat ZEVO v Plané nad Lužnicí? A mají se ho občané bát?

Jako občané si musíme na rovinu přiznat, že nejhorší je situace, kdy nebudou města a obce na konec skládkování odpadů dostatečně připraveny. Důsledkem může být rapidní zdražení poplatků za svoz komunálního odpadu a odčerpání zdrojů z obecních rozpočtů na nakládání s odpady, místo aby byly investovány například do školství a infrastruktury.

Je ale jasné, že jsme teprve na samém začátku diskusí o případné výstavbě závodu na energetické zpracování odpadu v Plané nad Lužnicí. A je zřejmé, že aglomerace Tábor – Sezimovo Ústí – Planá nad Lužnicí, společně s přilehlými obcemi, musí urychleně řešit, jak budou s odpady po roce 2030 nakládat.

Skupina C-Energy je připravena jednat s obcemi o případné pomoci se smysluplným využitím dále nerecyklovatelného a komunálního odpadu. V každém případě je důležité již nyní upozornit, že nechceme v Plané nad Lužnicí budovat „velké“ ZEVO, jaké stojí například v Praze, Brně nebo v Plzni. Nechceme svážet odpad z celé ČR nebo dokonce ze zahraničí.

Vnímáme svou odpovědnost. Pokud má být využit odpad z naší aglomerace pro zpětné získání energie, musí to být v Plané nad Lužnicí, a jsme připraveni investovat finanční zdroje tak, aby zde byly ty nejmodernější technologie (což jsme mimochodem už prokázali v posledních letech kompletní modernizací energetického zdroje v Plané nad Lužnicí).

V případě moderního závodu na energetické využití odpadu se občané nemusí bát nárůstu zatížení životního prostředí:

  • spalování odpadu generuje méně škodlivin, než spalování uhlí; s tím souvisí přísnější emisní limity, kontinuální monitoring a vyhodnocování plnění těchto limitů
  • od roku 2012 jsme snížili v Plané nad Lužnicí produkci škodlivin o více než 80 %;
  • jakýkoli ZEVO musí splňovat ta nejpřísnější kritéria ve vztahu k bezpečnosti a ochraně životního prostředí;
  • zatížení nehrozí ani v oblasti dopravy: energetický zdroj C-Energy Planá leží u dálnice D3 a v současnosti připravujeme na vlastní náklady jeho připojení k dálničnímu přivaděči.

Současný stav příprav energetického využití odpadu v Plané

Připravovaný projekt instalace multipalivového kotle by měl zpracovat nevyužitelný komunální a případně i průmyslový odpad z obcí ve vzdálenosti do 50 km od energetického zdroje, který nenajde další využití a současně ho nebude možné po roce 2030 skládkovat. Multipalivový kotel v areálu energetického zdroje v Plané nad Lužnicí by mohl pokrýt spotřebu dvou třetin celoročních odběrů tepla domácností v souměstí Tábor, Sezimovo Ústí a Planá. Teplo vyrobené z nevyužitelného odpadu bude stoprocentně využito v systému centrálního zásobování teplem v táborské aglomeraci.

Primárním cílem C-Energy v rámci připravovaného projektu je vyrábět elektřinu a teplo z odpadů co nejefektivněji. Proto je zvolena tzv. Skandinávská koncepce, která zahrnuje linku mechanické úpravy a třídění odpadů s navázáním na technologii energetického využití odpadů v souladu s požadavky tzv. cirkulárního hospodářství. V procesu zpracování odpadu jsou vytříděny materiálově využitelné složky, které jsou dále recyklovány.

Výstavba multipalivového kotle je dalším krokem v celkové modernizaci energetické soustavy C-Energy směrem k nízkouhlíkové výrobě energií s minimální zátěží pro životní prostředí a obyvatele. Kapacita je nastavena již ve fázi plánování tak, aby využila místní produkci komunálních a jim podobných odpadů a pomohla tak ekonomicky i ekologicky řešit potřeby odpadového hospodářství obcí v okolí.

Prezentace představená v červnu 2022 v rámci projednání u zástupců municipalit v okolí energetického zdroje je k dispozici ke stažení níže.

PREZENTACE KE STAŽENÍ