Archiv

09/12/2014

1/2014

Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí – V listopadu 2014 byla dokončena montáž tlakové a netlakové části kotle K5; nyní se dokončuje instalace elektrorozvodů, prvků měření a regulace a montáž kouřového ventilátoru; s uvedením kotle do provozu se počítá nejpozději v březnu 2015. Intenzívně pokračují i práce na jednotce odsíření – je dokončena montáž absorbéru s komínem 85 m. V objektu odsíření se dokončuje montáž technologického zařízení. Více informací o celém projektu obnovy teplárny v Plané nad Lužnicí najdete v sekci PROJEKT PLANÁ nebo v sekci C-Energy v tisku. Fotodokumentace z průběhu realizace projektu je k nahlédnutí ve FOTOGALERII.

Snížení prašnosti uhelného provozu v Plané nad Lužnicí – v říjnu byla v teplárně zahájena realizace nového projektu, díky němuž bude snížena prašnost skládky uhlí a zamezeno úniku prachových částic při nakládce popílku a strusky.

Rekonstrukce turbíny – v současné době probíhají přípravy na realizaci projektu rekonstrukce turbíny; projekt bude probíhat pro vedením PSG; rekonstrukci turbíny provede společnost Siemens, která zde turbosoustrojí před 15 lety vybudovala. Cílem je zoptimalizovat provoz tohoto zařízení v návaznosti na změněné parametry nových kotlů a maximalizovat jeho účinnost.

Ceník na rok 2015 - byl zveřejněn nový ceník v sekci Obchodní Informace

Číst méně

03/11/2014

2/2014

Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí – V polovině října byl podepsán protokol o předběžné přejímce Díla I, to znamená, že byly zcela dokončeny a do zkušebního provozu předány 4 plynové motorgenerátory, 4 spalinové kotle, záložní kotel K4 a horkovodní stanice. Tato plynová část zdroje bude, díky své schopnosti rychlých změn výkonu, využívána zejména pro poskytování podpůrných služeb pro zajištění kvality a spolehlivosti dodávky elektřiny v rámci elektrizační soustavy ČR.  Teplárna získala během měsíce října novou dominantu – 85 metrů vysoký komín jednotky odsíření. V současné době probíhají poslední práce na montáži kotle K5, která byla dokončena k 30.listopadu 2014; následovat budou vyzdívky, instalace měřících prvků a další práce; s uvedením kotle do provozu se počítá v březnu 2015. Více informací o celém projektu obnovy teplárny v Plané nad Lužnicí najdete v sekci PROJEKT PLANÁ nebo v sekci C-Energy v tisku. Fotodokumentace z průběhu realizace projektu je k nahlédnutí ve FOTOGALERII.

Rekonstrukce tepelných rozvodů –od podzimu 2014 je jižním směrem, tj. do areálu podniků Madety a.s. a Kostelecké uzeniny a.s. a do haly HP Tronic spol. s r.o. pára dopravována novým potrubím, které  je vhodněji dimenzované a snižuje ztráty. V areálu Silon s.r.o. se na potrubních mostech objevily první nové úseky vysoce kvalitního předizolovaného potrubí. Práce na tomto projektu budou pokračovat na jaře a v létě 2015 obnovou rozvodů v areálu Silon s.r.o. a výměnou horkovodu do tzv. Daliborky – předávacího místa pro dodávky do města Sezimovo Ústí. I díky tomuto projektu může C-Energy Bohemia s.r.o. do budoucna garantovat dlouhodobě stabilní cenu tepla.

Číst méně

03/10/2014

3/2014

Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí – Od září probíhají terénní úpravy a výstavba zpevněných ploch  v okolí plynového výrobního bloku. Provádějí se poslední zkoušky pro zprovoznění zbývajících dvou motorgenerátorů; pomocí prvních dvou, které jsou již zcela dokončené, již plníme smluvní dodávky. V jižní části areálu probíhají práce na jednotce odsíření – budují se základy a montuje absorbér, který po dokončení včetně komína dosáhne výšky 85 metrů – o pouhých 15 metrů méně než stávající komín.Více informací o celém projektu obnovy teplárny v Plané nad Lužnicí najdete v sekci PROJEKT PLANÁ nebo v sekci C-Energy v tisku. Fotodokumentace z průběhu realizace projektu je k nahlédnutí ve FOTOGALERII.

Rekonstrukce tepelných rozvodů – první část projektu byla dokončena s výjimkou drobných nedodělků, na nichž se intenzivně pracuje; již v letošním roce bychom měli zaznamenat výhody plynoucí z lépe dimenzovaného potrubí. Část prostředků na úhradu první dílčí faktury bude C-Energy čerpat z fondů Evropské Unie – Fondu soudržnosti z operačního programu Životní prostředí. Projekt bude pokračovat na jaře 2015 obnovou rozvodů v areálu Silon s.r.o. a výměnou horkovodu do tzv. Daliborky – předávacího místa pro dodávky do města Sezimovo Ústí.

C-Energy Bohemia v tisku – v magazínu PRO-ENERGY (3/2014) vyšel nedávno článek s komplexní informací o projektu obnovy teplárny v Plané nad Lužnicí. Článek je k nahlédnutí v sekci C-Energy v tisku.

Číst méně

03/09/2014

4/2014

Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí  - Komplexní srpnovou odstávku výrobních zařízení společnosti C-Energy Bohemia s.r.o.  jsme využili k provedení celé řady údržbových činností, jež nelze provádět, když je zařízení pod napětím. Během odstávky a těsně po ní byly  zcela dokončeny a zprovozněny dva plynové motorgenerátory, byl udělen souhlas s jejich zkušebním provozem a tyto dva motorgenerátory se nyní již využívají k plnění smluvních dodávek.Více informací o celém projektu obnovy teplárny v Plané nad Lužnicí najdete v sekci PROJEKT PLANÁ nebo v sekci C-Energy v tisku. Fotodokumentace z průběhu realizace projektu je k nahlédnutí ve FOTOGALERII.

Rekonstrukce tepelných rozvodů – společnost Tenza a.s. pokračuje v pracích na první etapě projektu rekonstrukce tepelných rozvodů. Práce musí být dokončeny do začátku topné sezony, tj. do konce září 2014. Druhá část projektu bude pak pokračovat na jaře 2015 obnovou rozvodů v areálu Silon s.r.o. a výměnou horkovodu do tzv. Daliborky – předávacího místa pro dodávky do města Sezimovo Ústí. Termín kompletního dokončení je stanoven na září 2015. Díky tomuto projektu dojde k optimalizaci dimenzí potrubí a snížení ztrát.

Číst méně

01/07/2014

5/2014

Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí  - V červnu 2014 byly zprovozněny a vyzkoušeny všechny 4 plynové motorgenerátory a následně úspěšně proběhla jejich certifikace na poskytování podpůrných služeb – konkrétně služby MZ5, tj. pětiminutová zálohy. V současné době probíhají přípravy na zprovoznění spalinových kotlů, které využijí odpadní teplo z motorgenerátorů.   V červnu též začala montáž nového ekologického kotle K5; velké části kotle budou instalovány střechou budovy, která byla za tímto účelem již demontována.Více informací o celém projektu obnovy teplárny v Plané nad Lužnicí najdete v sekci PROJEKT PLANÁ nebo v sekci C-Energy v tisku. Fotodokumentace z průběhu realizace projektu je k nahlédnutí ve FOTOGALERII.

Rekonstrukce tepelných rozvodů – ihned po podpisu smlouvy s brněnskou společností Tenza a.s. se rozběhly práce na první části tohoto projektu, který zahrnuje výměnu parovodu do podniků situovaných jižně od C-Energy (zejména Madeta a.s. a Kostelecké uzeniny a.s.) a obnovu části tzv. severní větve, tj. rozvodech v rámci areálu Silon. Práce musí být dokončeny do začátku topné sezony, tj. do konce září 2014. Druhá část projektu bude pak pokračovat na jaře 2015 obnovou rozvodů v areálu Silon s.r.o. a výměnou horkovodu do tzv. Daliborky – předávacího místa pro dodávky do města Sezimovo Ústí. Termín kompletního dokončení je stanoven na září 2015.

Odstávka 2014 - Z důvodu plánovaného odstavení zařízení na 110 kV ze strany společnosti E.ON bude v areálu Teplárny ve dnech 7.8.-10.8.2014 úplné bezproudí. Bude tedy pozastavena výroba veškerých energií.

Číst méně

28/05/2014

6/2014

Realizace projektu Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí pokračuje montáží potrubích rozvodů různých provozních médií tak, aby mohlo proběhnout první najetí motorgenerátorů. Kotel K3 je demontován a probíhají přípravné práce pro montáž nového ekologického kotle K5. Zároveň již bylo předáno staveniště vybranému zhotoviteli jednotky odsíření – termín jejího dokončení je přelom roku 2014-2015. V druhé polovině května úspěšně proběhla kolaudace plynovodní přípojky a navazujícího průmyslového plynovodu. Více informací o celém projektu obnovy teplárny v Plané nad Lužnicí najdete v sekci PROJEKT PLANÁ nebo v sekci C-Energy v tisku. Fotodokumentace z průběhu realizace projektu je k nahlédnutí ve FOTOGALERII.

Výběrové řízení na zhotovitele díla Rekonstrukce tepelných rozvodů bylo ukončeno a C-Energy Bohemia podepsala smlouvu s vítězem – brněnskou společností Tenza a.s. V posledním květnovém týdnu proběhly koordinační schůzky mezi zástupci C-Energy Bohemia a Tenzy. Vzhledem k tomu, že většinu prací je nutno provádět v letních měsících – mimo topnou sezonu, je rozsáhlá rekonstrukce rozdělena do dvou částí. Dílo I, které obnáší výměnu parovodu do podniků situovaných jižně od C-Energy (zejména Madeta a.s. a Kostelecké uzeniny a.s.), a část tzv. severní větve, tj. rozvodů v rámci areálu Silon, bude dokončena v září 2014. Práce pak budou znovu pokračovat na jaře 2015 obnovou rozvodů v areálu Silon s.r.o. a výměnou horkovodu do tzv. Daliborky – předávacího místa pro dodávky do města Sezimovo Ústí. Termín kompletního dokončení projektu je stanoven na září 2015.

Financování: v první polovině května 2014 proběhlo další čerpání přiznané dotace z fondů Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj / Fondu soudržnosti) z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 2.

Číst méně

25/04/2014

7/2014

Realizace projektu Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí pokračuje montáží spalinových kotlů a výstavbou strojovny plynových motorgenerátorů. Probíhá montáž potrubích rozvodů provozních médií. Demontáž kotle K3 se blíží do finiše a následovat budou přípravné práce pro montáž nového ekologického kotle K5. V následujících týdnech proběhne kolaudace plynovodní přípojky a navazujícího průmyslového plynovodu.Více informací o celém projektu obnovy teplárny v Plané nad Lužnicí najdete v sekci PROJEKT PLANÁ nebo v sekci C-Energy v tisku. Fotodokumentace z průběhu realizace projektu je k nahlédnutí ve FOTOGALERII.

Výběrové řízení na zhotovitele díla Rekonstrukce tepelných rozvodů vstoupilo do poslední fáze – jednání s uchazeči; po skončení jednání bude s vítězem soutěže podepsána smlouva a tento ihned zahájí realizaci první části díla.

Financování: v první polovině května 2014 proběhne další čerpání přiznané dotace z fondů Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj/ Fondu soudržnosti) z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 2.

Číst méně

16/03/2014

Aktuální informace o probíhajících projektech v areálu C-ENERGY BOHEMIA S.R.O.

Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí

Dne 16. 3. 2014 byl dle plánu trvale odstaven z provozu kotel K3 a následující den byla zahájena jeho demontáž. Po 46 letech tak skončil provoz jednoho z klíčových výrobních zařízení teplárny. Ihned po demontáži bude následovat instalace moderního, ekologického kotle K5, který by měl být uveden do provozu začátkem roku 2015.
V pondělí 17. 3. 2014 proběhla předpřejímka rekonstruovaného plynového kotle K4, který bude používán jako záložní zdroj. Plynové motorgenerátory jsou umístěny na pozicích, dokončuje se hrubá stavba strojovny motorgenerátorů, probíhá montáž spalinových kotlů a ocelových konstrukcí potrubních mostů. Více informací o celém projektu obnovy teplárny v Plané nad Lužnicí najdete v sekci PROJEKT PLANÁ nebo v sekci C-Energy v tisku. Fotodokumentace z průběhu realizace projektu je k nahlédnutí ve FOTOGALERII.

Financování: v polovině března 2014 C-Energy Bohemia s.r.o. obdržela další část přiznané dotace z fondů Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj/ Fondu soudržnosti) z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 2. 

Číst méně

13/02/2014

Aktuální informace o probíhajících projektech v areálu C-ENERGY BOHEMIA S.R.O.

Realizace projektu Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí úspěšně postupuje mimo jiné i díky příznivému počasí. Probíhá betonáž základů pro budovu plynových motorů, které budou do Plané přivezeny během 8. týdne roku 2014. Dokončuje se přívodní potrubí plynu pro kotel K4. V březnu budou zahájeny práce na odstranění uhelného kotle K3, který bude nahrazen novým ekologičtějším a účinnějším typem. Více informací o celém projektu obnovy teplárny v Plané nad Lužnicí najdete v sekci PROJEKT PLANÁ.

Fotodokumentace z průběhu realizace projektu je k nahlédnutí ve FOTOGALERII.

Číst méně

10/01/2014

Aktuální informace o probíhajících projektech v areálu C-ENERGY BOHEMIA S.R.O.

Financování projektů: V prosinci 2013 společnost C-Energy Bohemia rozčerpala bankovní úvěr od konsorcia Unicredit, Česká spořitelna a Raiffeisenbank v celkové výši 768 milionů korun sloužící k financování rekonstrukce teplárny v Plané nad Lužnicí. Nejrozsáhlejší z realizovaných projektů - Ekologizace a obnovy teplárny v Plané nad Lužnicí – je spolufinancován  z fondů Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj / Fondu soudržnosti) v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí. V polovině prosince 2013 bylo čerpáno prvních  118 milionů korun z poskytnuté dotace v celkové výši bezmála 300 milionů korun. Po dokončení tohoto projektu dojde k významnému omezení množství látek emitovaných do ovzduší; pro srovnání stavu emisí před a po dokončení projektu viz TABULKA. Více informací o celém projektu obnovy teplárny v Plané nad Lužnicí najdete v sekci PROJEKT PLANÁ.

Rekonstrukce tepelných rozvodů: Probíhá kvalifikační kolo výběrového řízení na veřejnou zakázku Rekonstrukce tepelných rozvodů teplárny v Plané nad Lužnicí. Viz ZDE. Aktuální a doplňující informace sledujte na profilu zadavatele.

Číst méně