Archiv

20/11/2015

1/2015

Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí: ke dni 30.10.2015 byla ukončena realizace projektu; zhotovitel předal poslední část díla – kotel K6 - C-Energy Bohemia s.r.o. do zkušebního provozu. Fotodokumentace z průběhu realizace projektu je k nahlédnutí ve FOTOGALERII. Do nové topné sezóny tedy vstupuje teplárna se zcela novým, moderním a ekologickým zařízením.

C-Energy však nemá v úmyslu tímto své rozvojové aktivity ukončit – v současné době se řeší například technické způsobilosti zdroje pro start ze tmy a provozu v ostrovním režimu. Start ze tmy umožňuje obnovu provozu zdroje a výroby energií po případném blackoutu, ostrovní provoz umožňuje výrobu energií a provozování vymezené části sítě nezávisle na elektrizační soustavě České republiky.

Číst méně

23/10/2015

2/2015

Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí: Na novém uhelném kotli K6 probíhají palivové zkoušky. Vše směřuje k tomu, aby K6 mohl být ke dni 30.10.2015  předán C-Energy Bohemia s.r.o. do zkušebního provozu. Tím bude oficiálně ukončen celý projekt Obnovy a ekologizace teplárny v Plané nad Lužnicí, v jehož rámci byly od srpna 2013 do podzimu 2015 v areálu C-Energy Bohemia instalovány 4 plynové motorgenerátory (o výkonu 9 MWe), 4 spalinové kotle, které využívají teplo ze spalin motorgenerátorů (4 tuny páry/hod), byly nahrazeny dva padesát let staré uhelné kotle dvěma novými moderními kotli s prvky fluidního spalování (každý o výkonu 40 tun páry/hod), byla vybudována odsiřovací jednotka, díky níž teplárna významně snížila množství emisí vypouštěných do ovzduší a zároveň získala možnost spalovat i uhlí s vyšším obsahem síry (což dříve nebylo možné). Protože se jedná o metodu mokrého odsíření, vychází z komínového nástavce odsiřovacího absorbéru 'kouř', jedná se však o čistou vodní páru zbavenou veškerých nečistot z procesu spalování. Nutno zdůraznit, že celá výstavba proběhla za nepřerušeného provozu a zajištění dodávek všem současným zákazníkům a bez dopadu na ceny dodávaných komodit. Fotodokumentace z průběhu realizace projektu je k nahlédnutí ve FOTOGALERII.

Rekonstrukce TG 3 – rekonstrukce turbogenerátoru byla v září 2015 úspěšně dokončena. Nový rotor se začal roztáčet začátkem září a v průběhu měsíce proběhlo nastavení a seřízení turbosoustrojí a následně jeho přífázování. Fotodokumentace z rekonstrukce TG3 je k nahlédnutí ve FOTOGALERII

Ke konci září byl též dokončen projekt Rekonstrukce tepelných rozvodů. Díky novým dimenzím parovodů, lépe vyhovujícím aktuálním potřebám zákazníků, a využití moderních před-izolovaných potrubních systémů dojde ke snížení ztrát; většina připojených objektů je nyní vytápěna horkou vodou nikoli ztrátovější párou.

Číst méně

03/09/2015

3/2015

Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí: Montáž tlakového celku K6 je dokončena; dne  3.9. úspěšně proběhla úřední tlaková zkouška.  V současné době je na nový kotel montována elektro-výbava, měřící instrumentace, vyzdívky a tepelná izolace. První zkoušky v rámci postupného uvádění začnou ve druhé polovině září 2015.  Vady a nedodělky z Díla I jsou již téměř všechny odstraněny; odstraňování vad a nedodělků z Díla II je v procesu.  Více informací o celém projektu obnovy teplárny v Plané nad Lužnicí najdete v sekci PROJEKT PLANÁ nebo v sekci C-Energy v tisku. Fotodokumentace z průběhu realizace projektu je k nahlédnutí ve FOTOGALERII.

Rekonstrukce TG 3 – točivé zkoušky rekonstruovaného turbogenerátoru o výkonu 20 MW budou probíhat v druhé polovině září. Fotodokumentace z rekonstrukce TG3 je k nahlédnutí ve FOTOGALERII

Během září bude dokončen projekt rekonstrukce tepelných rozvodů. Díky novým dimenzím parovodů, lépe vyhovujícím aktuálním potřebám zákazníků, a využití moderních před-izolovaných potrubních systémů dojde ke snížení ztrát; většina připojených objektů bude nyní vytápěna horkou vodou nikoli ztrátovější párou.

C-Energy Bohemia připravuje připojení pro dodávky páry, horké vody i elektřiny do nové výrobní a skladové haly Kompakt 3 společnosti Silon, která roste v těsném sousedství teplárny.

Číst méně

14/08/2015

4/2015

Modernizace teplárny v Plané vrcholí čištěním parovodu

V Plané nad Lužnicí vrcholí projekt celkové rekonstrukce teplárny, která se stane po dokončení investic přesahujících 1,4 miliardy korun jedním z nejmodernějších provozů s výrobou energií v České republice. Teplárna významně sníží produkovanou ekologickou zátěž – po dokončení projektu poklesnou emise oxidu siřičitého, oxidu dusíku a prachu o téměř 80 % oproti stavu před rekonstrukcí.

Součástí dokončovacích prací je instalace nového hlavního parovodu pro přenos páry mezi novými kotli a turbínou. Po dokončení montáže je nutné parovod pročistit od zbytků materiálu, které zůstaly uvnitř parovodu po svařování během montáže. Jedná se o tzv. profuk parovodu, který je prováděn parou vyrobenou v kotli.

Společnost C-Energy Bohemia upozorňuje občany v okolí teplárny, že v souvislosti s čištěním nového parovodu dochází v současném období k produkci kouře a hluku. Hluk ani kouř v žádném případě neohrožují zdraví občanů a nejsou důsledkem závady.

Aby byl profuk účinný, je nutné dosáhnout v potrubí vysoké rychlosti páry. Kotel proto pracuje mimo hranice běžného provozu na maximální výkon a může během profuků obtěžovat své okolí i přes nainstalovaný tlumič hlukem a nezvyklým množstvím kouře vycházejícího z komína.

Číst méně

05/08/2015

5/2015

Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí: Během června a července pokračovala výstavba druhého uhelného kotle K6, který je poslední částí projektu ekologizace a obnovy teplárny. V srpnu bude dokončena montáž jeho tlakového celku, proběhne tlaková zkouška a  kotel bude následně vybaven elektro-zařízením, měřící instrumentací, vyzdívkami a tepelnou izolací. S najížděním a prvními provozními zkouškami se počítá od září 2015.  Okolo dříve dokončených částí technologie byly provedeny terénní úpravy a dokončeny obslužné komunikace. Více informací o celém projektu obnovy teplárny v Plané nad Lužnicí najdete v sekci PROJEKT PLANÁ nebo v sekci C-Energy v tisku. Fotodokumentace z průběhu realizace projektu je k nahlédnutí ve FOTOGALERII.

Rekonstrukce TG 3 se chýlí ke konci. Byla zahájena konečná montáž průtočné části turbíny; najetí se předpokládá na přelomu srpna a září. Úspěšně proběhla úřední tlaková zkouška nového parovodu ostré páry, kam budou zaústěny nové kotle. Fotodokumentace z rekonstrukce TG3 je k nahlédnutí ve FOTOGALERII

Během září bude dokončen projekt rekonstrukce tepelných rozvodů. Díky novým dimenzím parovodů, lépe vyhovujícím aktuálním potřebám zákazníků, a využití moderních před-izolovaných potrubních systémů dojde ke snížení ztrát; většina připojených objektů bude nyní vytápěna horkou vodou nikoli ztrátovější párou.

Na konci července byla dokončena a převzata poslední část projektu Snížení prašnosti uhelného provozu teplárny. Prach z uhelné skládky bude redukován jednak díky teleskopickému rukávci, využívanému při vykládce uhlí z pohyblivých pasů a jednak pomocí mlžného děla. Fotodokumentace z tohoto projektu je k nahlédnutí ve FOTOGALERII

C-Energy Bohemia bude zásobovat párou, horkou vodou i elektřinou také novou výrobní a skladovou halu Kompakt 3 společnosti Silon, která roste v těsném sousedství teplárny.

Číst méně

05/06/2015

6/2015

Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí: Dne 3. června 2015 úspěšně proběhlo kolaudační řízení na Dílo I – první etapa projektu ekologizace teplárny, která zahrnuje: 4 plynové motorgenerátory a spalinové kotle, rekonstruovaný kotel K4 a horkovodní stanici. Všechna uvedená zařízení byla již od loňského roku úspěšně provozována ve zkušebním provozu.  Nyní probíhá zkušební provoz nového uhelného kotle K5 a jednotky odsíření.  Průběžně se ladí spalovací a odsiřovací proces a odstraňují drobné vady a nedodělky. Výstavba druhého uhelného kotle K6, který je poslední částí projektu obnovy teplárny, pokračuje podle plánu.Více informací o celém projektu obnovy teplárny v Plané nad Lužnicí najdete v sekci PROJEKT PLANÁ nebo v sekci C-Energy v tisku. Fotodokumentace z průběhu realizace projektu je k nahlédnutí ve FOTOGALERII.

Na odstaveném turbogenerátoru TG3 byl demontován stávající rotor a v průběhu června bude do Plané přivezen z výrobního závodu v Brně rotor nový, který odpovídá upraveným parametrům rekonstruované turbíny. V současné době se na turbíně provádí další montážní a demontážní práce a nezbytné úpravy pomocných provozů TG3. Probíhá výstavba nového parovodu ostré páry dimenzovaného na parametry nových kotlů K5 a K6. Fotodokumentace z rekonstrukce TG3 je k nahlédnutí ve FOTOGALERII

Letní měsíce budou využity k dokončení rekonstrukce tepelných rozvodů v průmyslovém areálu. Zároveň se připravuje elektrické i parní připojení nové výrobní a skladové haly Kompakt 3 společnosti Silon v těsném sousedství teplárny.

Číst méně

07/05/2015

7/2015

Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí: Po předběžné přejímce Díla II v polovině března, pokračoval v dubnu zkušební provoz nového kotle K5 i jednotky mokrého odsíření; na obou zařízeních se průběžně odstraňují nedodělky a drobné problémy vyplývající ze zkušebního provozu. Proběhlo první měření emisí na kotli K5, které prokázalo očekávané velmi dobré výsledky ve všech měřených hodnotách. Budování kotle K6 v místě demontovaného starého kotle K2 pokračuje dle časového harmonogramu. Kotel K6 bude totožný co do konstrukce i výkonu s nedávno zprovozněným kotlem K5. Více informací o celém projektu obnovy teplárny v Plané nad Lužnicí najdete v sekci PROJEKT PLANÁ.  Nebo v sekci C-Energy v tisku.  Fotodokumentace z průběhu realizace projektu je k nahlédnutí ve FOTOGALERII.

Dne 1.května byl dle plánu odstaven turbogenerátor TG3 a během následujících 4 měsíců provedou společnosti PSG a Siemens rekonstrukci turbíny, hlavního parovodu a dalších souvisejících zařízení. V současné době tedy teplárna funguje pouze ve výtopenském režimu bez vysoce účinné kombinované výroby elektřiny a tepla; ta bude obnovena v září po zprovoznění obnovené, účinnější turbíny.


Ke konci dubna byla definitivně ukončena letošní topná sezona. Zima 2014/15 byla v pořadí již druhá teplá zima, která znamenala značné finanční úspory pro odběratele tepla a snížení příjmů za dodávané teplo pro jeho dodavatele. Teplárna C-Energy Bohemia je však díky flexibilnímu zařízení schopna takovéto výkyvy vyvažovat příjmy z jiných produktů a spolehlivě tak držet příznivou cenu tepla.

Číst méně

09/04/2015

8/2015

Ke dni 15. 3. 2015 proběhla v rámci projektu Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí předběžná přejímka Díla II, to znamená, že zhotovitel předal společnosti C-Energy Bohemia do užívání nový uhelný kotel K5 a jednotku mokrého odsíření. Od poloviny března jsou tedy obě uvedená zařízení ve zkušebním provozu ve smyslu smlouvy o dílo. Ihned po předání kotle K5 byl odstaven starý kotel K2 a byla zahájena jeho demontáž. Ta proběhla bez problémů a po velikonočních svátcích je již prostor připraven pro montáž nového kotle K6. Jeho dokončení se plánuje na říjen 2015. Tím bude dokončena celá rozsáhlá investice v hodnotě více než 1 miliarda Kč. Z původních padesát let starých kotlů zbude v teplárně již pouze kotel K1, který C-Energy následně také odstaví a demontuje. Více informací o celém projektu obnovy teplárny v Plané nad Lužnicí najdete v sekci PROJEKT PLANÁ nebo v sekci C-Energy v tisku. Fotodokumentace z průběhu realizace projektu je k nahlédnutí ve FOTOGALERII.

Do posledního měsíce provozu vstoupil stávající turbogenerátor TG3 o jmenovitém výkonu 46,5 MW. Na konci dubna bude odstaven a během čtyř měsíců proběhne rekonstrukce turbíny na nové parametry páry. Výsledkem bude účinnější zařízení o jmenovitém výkonu 20 MW.

Rekonstrukce tepelných rozvodů pokračuje montáží horkovodu v rámci areálu Silon. Před dokončením je montáž horkovodních tras větve sever a byla zahájena montáž horkovodu v kolektoru. Práce na parovodech sever se též dokončují. Projekt zatím postupuje velmi rychle a je mírně v předstihu oproti plánovanému časovému harmonogramu.

Číst méně

05/03/2015

9/2015

Dílo II v rámci projektu Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí je těsně před dokončením. Na kotli K5 probíhají zkoušky provozu a v první polovině března se očekává uvedení kotle do zkušebního provozu. Ve vazbě na provoz kotle bude zprovozněna i jednotka mokrého odsíření, díky níž bude společnost C-Energy Bohemia schopna plnit zpřísněné ekologické limity od roku 2016. Ihned po zahájení provozu K5 bude odstaven starý kotel K2 a předán generálnímu dodavateli k demontáži a následné montáži kotle K6.  Plynová část zdroje je v komerčním provozu.Více informací o celém projektu obnovy teplárny v Plané nad Lužnicí najdete v sekci PROJEKT PLANÁ nebo v sekci C-Energy v tisku. Fotodokumentace z průběhu realizace projektu je k nahlédnutí ve FOTOGALERII.

S končící zimou byly zahájeny práce na druhé fázi projektu Rekonstrukce tepelných rozvodů teplárny v Plané nad Lužnicí. Během ní bude vyměněna tepelná izolace na páteřním parovodu a budou nahrazeny některé parovody v tlakové úrovni 0,2 MPa ekonomičtějšími a ekologičtějšími teplovody (95/65°C).

Číst méně

05/02/2015

10/2015

V rámci projektu Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí pokračují práce na kotli K5 a na jednotce odsíření. V jednotce odsíření probíhají montáže potrubí, rozvoden a elektroinstalací.  V polovině ledna byl kotel K5 poprvé zapálen plynovými hořáky a 4. února proběhla první zkouška spalování uhlí.  Zároveň již probíhají přípravy na odstavení starého kotle K2, což nastane ihned po najetí kotle K5. Plynová část zdroje je v komerčním provozu. Více informací o celém projektu obnovy teplárny v Plané nad Lužnicí najdete v sekci PROJEKT PLANÁ nebo v sekci C-Energy v tisku. Fotodokumentace z průběhu realizace projektu je k nahlédnutí ve FOTOGALERII.

V rámci doprovodných projektů pokračuje příprava na rekonstrukci turbíny. Současná turbína o výkonu 46,5 MWe nevyhovuje parním parametrům nových kotlů, a proto proběhne v letošním roce její rekonstrukce, jejímž výsledkem bude změna výkonu generátoru na 22 MWe. Turbína bude odstavena začátkem dubna 2015 a znovu by měla být najeta koncem léta. Rekonstrukci provede společnost Siemens, která zde turbosoustrojí před 15 lety vybudovala.

V rámci projektu Snížení prašnosti uhelného provozu v Plané nad Lužnicí bylo v polovině ledna úspěšně v řádném termínu dokončeno Dílo II – snížení prašnosti vnitřního zauhlování. V prostoru zauhlování byl instalován průmyslový vysavač a mlžící zařízení pro odprášení přesypů dopravníků a shozů paliva. Fotodokumentace z průběhu realizace projektu je k nahlédnutí ve FOTOGALERII.

Číst méně

09/01/2015

11/2015

Projekt Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí vstoupil do posledního roku realizace. Od 1.ledna 2015 jsou plynové motorgenerátory využívány v režimu pětiminutové zálohy v rámci podpůrných služeb pro provozovatele elektroenergetické přenosové soustavy. Po posledních úpravách a ladění provedených na těchto zařízeních v prosinci 2014 jsou nyní plně připravené vyrovnávat výkyvy v síti dle požadavků ČEPS. Na budovaném uhelném kotli K5 byla v prosinci instalována tepelná izolace, zapojeny silnoproudé elektročásti a osazeny měřící prvky a polní instrumentace; v prosinci byly též zahájeny individuální zkoušky některých částí kotle – např. šnekových podavačů, primárního a sekundárního ventilátoru, kouřového ventilátoru atd. První zapálení kotle K5 plynovými hořáky proběhne v polovině ledna 2015  a se zkouškou spalování uhlí se počítá koncem ledna. Kotel K5 bude účinným a ekologicky šetrným způsobem vyrábět 40 tun páry za hodinu o parametrech 36 bar/450°C pro výrobu elektřiny v turbogenerátoru. V budově jednotky odsíření byly v prosinci osazeny okna, dveře, vrata a  vyzděny vnitřní příčky  V lednu bude dokončeno propojení potrubních větví jednotlivých technologických zařízení odsíření, bude dokončena silnoproudá elektroinstalace a montáž měřících prvků a polní instrumentace. Společnost C-Energy vypsala pro nově budované odsíření výběrové řízení na dodavatele mletého vápence. Více informací viz (odkaz na VŘ)

V rámci projektu Snížení prašnosti uhelného provozu v Plané nad Lužnicí bylo úspěšně v řádném termínu dokončeno Dílo I – snížení prašnosti vnějšího odpopílkování. Díky tomuto projektu bude snížena prašnost při nakládce popílku a strusky – úlety prachu jsou sníženy díly nízkotlaké mlhové stěně, dělící plechové stěně a novým nástavcům pro nakládku strusky. Pro umožnění účinného úklidu prostoru byly instalovány rozvody pro připojení pojízdného vysavače. V polovině ledna 2015 se očekává dokončení Díla II.  

Číst méně