Archiv

01/12/2016

Prosinec 2016

V prosinci 2016 byl dokončen proces změny vlastnictví společnosti C-Energy Bohemia s.r.o. Vlastníkem 100% podílu je C-Energy Group a.s. Jedinými akcionáři C-Energy Group a.s. jsou Michal Susak a Ivo Nejdl.

STARÉ CHLADÍCÍ VĚŽE

Po starých chladících věžích už zůstala pouze prázdná, rovná pláň. Podívejte se do naší FOTOGALERIE na fotografie z průběhu bourání starých chladících věží.

OCENĚNÍ

Dalším z významných ocenění udělených společnosti C-Energy Bohemia za úspěšnou ekologizaci a modernizaci zdroje byla cena Best Energy Production Company 2016, kterou firmě udělil časopis CV Magazine v rámci svých Eastern European Business Elite Awards. Laureáti této ceny jsou každoročně pečlivě vybíráni na základě hodnocení a doporučení rozsáhlé sítě odborníků v oblasti průmyslu. Projekt náhrady starého zařízení z 50.-60. let minulého století, novým, moderním, účinným a variabilním zdrojem umožňujícím souběžnou výrobu elektřiny a tepla z různých paliv ve dvou uhelných kotlích s prvky fluidní techniky napojených na moderní odsiřovací technologii a čtyřech plynových kogeneračních jednotkách ocenilo také například Teplárenské sdružení ČR či Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci soutěže Český energetický a ekologický projekt, stavba a inovace roku. Více o nově instalované technologii si můžete přečíst na našich stránkách v záložce Teplárna Planá – Nová technologie

Číst méně

01/11/2016

Listopad 2016

Staré, nepoužívané chladící věže už jsou zbourané – jejich odstranění výrazně změnilo panorama plánské teplárny. Podívejte se do naší FOTOGALERIE na fotografie z průběhu bourání starých chladících věží.

V současné době probíhá stěhování materiálu ze starého plechového skladu do obnovených prostor v garáži lokotraktorů; nicméně novou vrátnici a vjezd do areálu se společnosti C-Energy Bohemia rozhodla začít používat až na jaře 2017. Do léta 2017 dostane nový zateplený plášť také administrativní budova teplárny.

Nová výrobní zařízení jsou v provozu a dodávají teplo a elektřinu zákazníkům; společnost C-Energy Bohemia s.r.o. ale pokračuje v drobnějších investičních projektech a modernizuje a upravuje související technologická zařízení, která nebyla součástí hlavního projektu Ekologizace teplárny.

OCENĚNÍ

V úterý 22. 11. 2016 byly v Betlémské kapli slavnostně předány tituly a další ocenění vítězům 14. ročníku celostátní soutěže Český energetický a ekologický projekt, stavba a inovace roku 2015. Několik ocenění převzal z rukou vypisovatelů soutěže a zástupců ministerstev také jednatel společnosti C-Energy Bohemia s.r.o., pan Ivo Nejdl.

TITUL ČEEP 2015, v kategorii B STAVBY udělila porota projektu Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí za vybudování vysoce variabilního zdroje, který umožňuje souběžnou výrobu elektřiny a tepla z různých paliv, poskytování podpůrných služeb provozovateli přenosové soustavy a zároveň udržení dlouhodobě příznivé ceny tepla nejenom pro významné společnosti v okolí, ale i obyvatele přilehlého města.

Kromě titulu ČEEP udělilo společnosti C-Energy Bohemia cenu také Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky za modernizaci teplárny Planá nad Lužnicí, která významně zvýšila účinnost zdroje při současném zásadním snížení emisí škodlivých látek do ovzduší. A dále za první úspěšnou realizaci využití tepla ze spalin plynových motorů na výrobu páry v ČR. Další cenu udělila ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) za komplexní modernizaci teplárny Planá nad Lužnicí. Tisková zpráva z této akce ZDE.

Číst méně

01/09/2016

Září 2016

Během letních měsíců proběhla v teplárně pravidelná údržba všech hlavních výrobních zařízení a nyní, na prahu podzimu, je vše připraveno na novou topnou sezónu.

Během srpnové odstávky turbíny TG3 bylo vyvedení výkonu z TG3 přepojeno na nový vývod přes rozvodnu 10,5 kV, což umožňuje větší flexibilitu v konfiguraci provozovaných zařízení. Zároveň pokračuje řada drobnějších investičních projektů zaměřených na další zlepšení a zefektivnění výroby.

Na přelomu srpna a září zahájila dodavatelská firma práce na odstraňování vestaveb starých, již nepoužívaných, betonových chladících věží. Během října přijede těžká mechanizace a pomocí bouracích hydraulických nůžek budou odstraněny železobetonové skelety věží.

Bývalá garáž lokotraktorů (LOKO) má již nový, zateplený plášť a v současné době pokračují práce na rekonstrukci interiérů. Během října se počítá s přestěhováním součástek ze starého plechového skladu do nových prostor v budově LOKO. Sklad bude následně odstraněn a na jeho místě bude vybudováno nové parkoviště pro zaměstnance teplárny. Do konce roku by se do budovy měli přestěhovat vrátní a skladnice a pracovníci a návštěvníci C-Energy začnou používat nový vjezd do areálu přímo z Průmyslové ulice.

V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele zateplení administrativní budovy. Spolu se zateplením se plánuje též přestavba interiéru administrativní části, řídící místnosti a laboratoře.

Číst méně

01/07/2016

Červenec 2016

Díky nižší spotřebě páry a tepla z horkovodu u odběratelů probíhají v teplárně během letních měsíců revize a kontroly strojů a provádí se nezbytná údržba. Díky variabilitě výrobních zařízení instalovaných v teplárně Planá nad Lužnicí je možné naplánovat dílčí odstávky tak, aby nedošlo k přerušení dodávek do průmyslových podniků ani domácností.

Turbína TG3 bude odstavena od 1.8. 2016 do 16.8.2016. Kromě nezbytných úkonů preventivní údržby bude během této doby vyvedení výkonu z TG3 přepojeno na nový vývod přes rozvodnu 10,5 kV, čímž bude následně umožněna větší flexibilita v konfiguraci provozovaných zařízení.

Významnou změnu v panoramatu plánské průmyslové zóny bude znamenat připravovaná demolice starých, již nepoužívaných, betonových chladících věží vysokých 37 metrů. Tato akce by měla proběhnout na podzim 2016.

V současné době se opravuje a zatepluje bývalá garáž lokotraktorů, která bude v budoucnu využívána jako vrátnice, dílna a sklad. Následovat bude modernizace a zateplení administrativní budovy a dalších provozních budov v areálu C-Energy.

Číst méně

01/05/2016

Květen 2016

Dne 16. května 2016 navštívil teplárnu v Plané nad Lužnicí ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Zástupci managementu společnosti seznámili pana ministra s projektem modernizace a ekologizace teplárny, který přinesl významný ekologický efekt pro obyvatele táborské aglomerace a zajistil stabilní dodávky energií v plánské průmyslové zóně. Dále byly panu ministrovi představeny plány a záměry, které by společnost C-Energy Bohemia ráda realizovala v budoucnu.  Důležitým tématem návštěvy byla také budoucnost našeho a evropského energetického odvětví. Nakonec si pan ministr prohlédl nové i rekonstruované zařízení v teplárně.

Další informace o návštěvě ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka v teplárně v Plané nad Lužnicí a fotografie z této události naleznete na níže uvedených odkazech.

http://www.mladek.eu/media/detail/ministr-jan-mladek-navstivil-spolecnosti-c-energy-bohemia-teplarna-plana-nad-luznici 

http://www.mladek.eu/media/detail/navsteva-teplarny-plana-nad-luznici?gallery=1 

Deník Táborské listy o návštěvě napsal: Ministr v teplárně

Video z návštěvy ministra průmyslu a obchodu zde.

Číst méně

01/04/2016

Duben 2016

Náš projekt Obnova a ekologizace teplárny v Plané nad Lužnicí byl Teplárenským sdružením ČR oceněn v rámci kategorie Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší.
Taktéž celoživotní práce generálního ředitele C-Energy Bohemia Ing. Libora Doležala nezůstala bez povšimnutí; ocenění se mu dostalo od Českého svazu zaměstnavatelů v energetice.
Nechť jsou tato ocenění úspěchem pro celý region.

V tiskové zprávě z Dnů teplárenství a energetiky je uvedeno:

C-Energy Bohemia s.r.o.: Komplexní modernizace Teplárny Planá nad Lužnicí – Cílem komplexní rekonstrukce bylo vybudování variabilního zdroje, který umožní souběžnou výrobu elektřiny a tepla z různých paliv, a to zemního plynu v kogeneračních jednotkách plynových motorů o výkonu 4 x 9,17 MWe, a v záložním plynovém kotli po rekonstrukci, dále tuzemského hnědého uhlí v nových roštových kotlích s prvky fluidní techniky o výkonu 2 x 32,9 MWt. Nově instalované zařízení významně zvýšilo účinnost zdroje a představuje podstatné ekologické přínosy zejména ve snížení emisí. Spaliny uhelných kotlů jsou čištěny v nové odsiřovací jednotce s technologií mokré vápencové vypírky, čištění spalin plynových motorů je zajišťováno moderní katalytickou metodou.

Z hlediska celkové produkce emisí teplárny dochází k významnému poklesu produkce všech emisí: u SO2 o 86 %, u NOx o 60 % a prachu o 59 %.

Celá tisková zpráva zde.

Číst méně

01/03/2016

Březen 2016

Teplárna C-Energy Bohemia s.r.o. byla nominována do soutěže O křišťálový komín v kategorii Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší zde.

01/02/2016

Únor 2016

Po ukončení projektu kompletní obnovy teplárny v Plané nad Lužnicí vyrábí C-Energy Bohemia s.r.o.  teplo a elektrickou energii na novém, jednom z nejmodernějších v Evropě a velmi ekologickém zařízení. V období srpen 2013 – říjen 2015 zde byly  instalovány čtyři plynové motorgenerátory (4 x 9 MWe), 4 spalinové kotle, které využívají teplo ze spalin motorgenerátorů (4 x 4 tuny páry/hod), dva uhelné kotle s prvky fluidního spalování (každý o výkonu 40 tun páry/hod) a jednotka mokrého odsíření. Dále byla rekonstruována parní turbína tak, aby lépe vyhověla novým parametrům páry a zvýšila se její účinnost. Kompletní rekonstrukcí prošly také veškeré tepelné rozvody; většina objektů je nově zásobována horkou vodou místo ztrátovější páry. Ztráty se po rekonstrukci podařilo významně snížit také v systému zásobování pitnou vodou. Na financování části projektů v rámci celkové obnovy teplárny byly čerpány prostředky z fondů Evropské unie – Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Za zmínku určitě stojí fakt, že celá rozsáhlá rekonstrukce proběhla za plného provozu teplárny bez omezení zákazníků. Fotografie z realizace projektu jsou ve FOTOGALERII.

C-Energy Bohemia však tímto své investiční a rozvojové aktivity neukončila. V současné době například řeší otázku technické způsobilosti zdroje pro start ze tmy a provoz v ostrovním režimu. Start ze tmy umožňuje obnovu provozu zdroje a výroby energií po případném blackoutu, ostrovní provoz umožňuje výrobu energií a provozování vymezené části sítě nezávisle na elektrizační soustavě České republiky.

Číst méně